Yrke luftfartsinspektör

Luftfartsinspektörer utför inspektioner avseende de rutiner som tillämpas i fråga om underhåll, flygnavigeringshjälpmedel, flygkontroller och kommunikationsutrustning. De kontrollerar överensstämmelsen med ICAO:s, EU:s och medlemsstaternas lagstiftning och miljölagstiftning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konfidentiell information

  De mekanismer och bestämmelser som möjliggör selektiv tillträdeskontroll och garanterar att endast godkända parter (personer, processer, system och anordningar) har tillgång till data, sättet att följa konfidentiell information och riskerna för bristande regelefterlevnad.

 • Förfaranden kopplade till olika luftfartsområden

  Kunskaper om relevant information som rör olika luftfartsområden, bl.a. tillgång till luftfartsanläggningar och -tjänster samt tillhörande rutiner, även allmänna rutiner för luftfart.

 • Standardbestämmelser och rekommendationer för luftfart

  Känna till ICAO:s officiella standardbestämmelser och rekommendationer som är utformade för att bidra till hanteringen av flygsäkerhetsrisker och därigenom minska antalet flygolyckor och tillbud.

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för luftfart

  Den lagstiftning och de bestämmelser som gäller för den civila luftfarten på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Förstå bestämmelser som syftar till att skydda medborgarna inom civil luftfart, och se till att operatörer, medborgare och organisationer följer dessa regler.

 • Innehåll i luftvärdighetsdirektiv

  Ha omfattande kunskaper om alla luftvärdighetsdirektiv, vilket kan omfatta servicebulletiner och liknande dokument som rör luftfart och därmed kopplad utrustning.

Färdigheter

 • Undersöka nyheter inom luftsfartsområdet med jämna mellanrum

  Regelbundet göra efterforskningar i syfte att hålla sig uppdaterad om standarder och förfaranden inom flygsäkerhet. Undersöka ny teknik och nya material som kan förbättra effektiviteten i tillhandahållandet av tjänster.

 • Förklara teknisk information

  Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Utarbeta revisionsberättelser

  Sammanställa information om revisionsresultat avseende finansiella rapporter och ekonomisk förvaltning för att utarbeta rapporter, peka på förbättringsmöjligheter och bekräfta styrbarhet.

 • övervaka certifieringar av luftvärdighet

  Övervaka luftvärdighetscertifieringar och se till att de utförs av vederbörligen bemyndigade personer och att de ackrediteringar som utförs görs i syfte att uppfylla kraven i tillämpliga luftvärdighetsbestämmelser.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Utfärda dispenser

  Utfärda tillstånd för kommande flygföreställningar och ovanliga eller experimentella luftfartsverksamheter. Sammanställa en uttömmande förteckning över villkor och begränsningar.

 • Förbereda granskningsåtgärder

  Utarbeta en granskningsplan som omfattar både förhandsrevisioner och certifieringsrevisioner. Kommunicera med de olika processerna för att genomföra de förbättringsåtgärder som leder till certifiering.

 • Utvärdera genomförandet av säkerhetsrutiner

  Undersöka och utvärdera om säkerhetsförfarandena har fastställts och genomförts på lämpligt sätt.

 • Utföra granskning av luftfart

  Genomföra granskningar och revisionsuppgifter för att bedöma luftvärdigheten av luftfartsrelaterade aktiviteter och arbetsprestanda av ingenjörer och tekniker.

 • Utföra kvalitetssäkringsinspektioner för bränsleverksamhet

  Skaffa bränsleprover och granska dem visuellt, undersöka vatten i bränsletanken, temperaturen och bränslenivåer för att säkerställa maximal kvalitet i verksamheten.

 • Hantera relationer med kollegor

  Hantera relationer med kollegor för att säkerställa en gemensam uppfattning om arbetsrelaterade frågor och komma överens om nödvändiga kompromisser som kan behöva nås mellan parter. Förhandla om kompromisser mellan parter för att se till att det övergripande arbetet fortskrider på ett effektivt sätt och i riktning mot målen.

 • Inspektera dokumentation för luftfartyg

  Inspektera dokumentation för luftfartyg som rör underhåll och luftvärdighet.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Upprätthålla bestämmelser för bränslelagring

  Se till att reglerna för bränslelagring efterlevs i enlighet med statliga och miljömässiga riktlinjer och förordningar.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Tillämpa regler och standarder för flygplatser

  Känna till och tillämpa antagna standarder och föreskrifter för europeiska flygplatser. Tillämpa kunskapen för att genomdriva flygplatsregler och -bestämmelser samt flygplatsens säkerhetsplan.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

Source: Sisyphus ODB