Yrke mättekniker, sjömätare

Mättekniker (sjömätare) genomför oceanografiska och mätarbeten i marina miljöer. De bistår hydrografiska inspektörer med hjälp av specialutrustning för kartläggning och undersökning av undervattenstopografi och morfologi av vattensamlingar och vattendrag. De bistår vid installation och användning av hydrografisk och mätutrustning samt rapporterar om sitt arbete.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lantmäteri

  Tekniken för bestämning av den markbundna eller tredimensionella positionen av punkter samt avstånd och vinklar mellan dem.

 • Kartografi

  Vetenskap som omfattar tolkning av element som beskrivs i kartor, dess relaterade mått och tekniska specifikationer. 

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Batymetri

  Den vetenskapliga disciplin som studerar topografi under vattenytan.

 • Geomatik

  Den vetenskapliga disciplin som avser insamling, lagring och bearbetning av geografisk information.

 • Inspektionsmetoder

  Förstå inspektionsmetoder, fjärranalyser och utrustning.

 • Geodesi

  Vetenskaplig gren som kombinerar tillämpad matematik och geovetenskap för att mäta och återge vår planet. Inom geodesi studeras fenomen som gravitationsfält, polförflyttningar och tidvatten.

 • Hydrografi

  Den vetenskapliga disciplin som studerar och mäter de fysiska egenskaperna hos vattenförekomster som hav, sjöar och vattendrag. Den studerar den aktuella situationen för navigeringssyften och förutser förändringar över tid.

 • Topografi

  En grafisk framställning av en plats eller en region på en karta som visar deras relativa positioner och upphöjningar.

 • Morfologi

  Ämnesområdet som rör den allmänna strukturen hos organismer och deras egenskaper, inbegripet storlek och form.

 • Undersökningsmetoder

  Metoder för att identifiera en målgrupp, välja rätt undersökningsmetod och analysera uppgifter.

Färdigheter

 • Justera lantmäteriutrustning

  Se till att mätningen är korrekt genom att anpassa lantmäteriutrustningen.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Göra lantmäteriberäkningar

  Utföra beräkningar och samla in tekniska data för att fastställa korrigeringar för jordens rundning, traversjusteringar och slutna traverser, planmätningar, azimut, markörplaceringar osv.

 • Skriva lantmäterirapporter

  Skriva en lantmäterirapport som innehåller information om fastighetsgränser, terrängens höjd och djup osv.

 • Hjälpa till med hydrografiska undersökningar

  Bistå vid installation och distribuering av hydrografiska mätningar.

 • Dokumentera lantmäteriverksamhet

  Fylla i och registrera alla administrativa, operativa och tekniska dokument som rör lantmäteriverksamhet.

 • Samla in kartläggningsdata

  Samla in och arkivera kartläggningsresurser och kartläggningsdata.

 • Registrera mätningsdata

  Samla in och bearbeta beskrivande data utifrån dokument som ritningar, skisser och anmärkningar.

 • Använda lantmäteriinstrument

  Använda och justera mätinstrument, t.ex. teodoliter och prismor, och andra elektroniska avståndsmätinstrument.

 • Utföra undervattensundersökningar

  Genomföra undervattensundersökningar för att mäta och kartlägga undervattenstopografi och vattenmassors morfologi för att underlätta planeringen av vattenbruksprojekt, byggande av marina konstruktioner och utforskning av naturresurser.

Source: Sisyphus ODB