Yrke mättekniker

Mättekniker använder sina praktiska kunskaper om metrologi för att kalibrera mätinstrument och provningsutrustning samt för att analysera deras prestanda. De säkerställer att den utvärderade utrustningen uppfyller kraven på precision, prestanda och noggrannhet. De rapporterar om sitt arbete och ger råd i tekniska frågor som rör mätinstrument.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Instrumentteknik

  Den vetenskapliga och tekniska disciplin som syftar till att kontrollera produktions- och tillverkningsvariabler. Den fokuserar även på utformningen av system med önskade beteenden. Dessa system använder sensorer för att mäta produktionsprestandan hos den produkt som kontrolleras.

 • Metrologi

  Metoder och teorier för mätningar i ett vetenskapligt sammanhang, inklusive internationellt godkända måttenheter, praktiskt genomförande av dessa mått och tolkning av mätningar.

Färdigheter

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Skriva kalibreringsrapport

  Rapportera om ett instruments kalibreringsmått och -resultat. En kalibreringsrapport ska innehålla information om testmål och -metoder, beskrivningar av testade instrument eller produkter, testförfaranden och testresultat.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Använda utrustning för precisionsmätning

  Mäta storleken på en bearbetad del vid kontroll och märkning för att kontrollera om den överensstämmer med standarden genom användning av två- och tredimensionell precisionsmätutrustning, t.ex. passare, mikrometer och mätdon.

 • Sköta teknisk utrustning

  Upprätthålla en förteckning över odlingsapparatur och -utrustning. Beställa ytterligare material vid behov.

 • Arbeta analytiskt

  Analysera informationsflöden för att snabbt och exakt rekonstruera meddelanden. Navigera ett språk för att förklara samma innebörd eller känsla i situationer där det inte finns något konkret ord eller ordagrann översättning.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Skriva tekniska rapporter

  Sammanställa tekniska kundrapporter som är begripliga för människor utan teknisk bakgrund.

 • Beställa utrustning

  Införskaffa och beställa ny utrustning när så är nödvändigt.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Använda testutrustning

  Använda utrustning för att testa prestanda och drift av maskiner.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Kalibrera precisionsinstrument

  Undersöka precisionsinstrument och bedöma om instrumentet uppfyller kvalitetskraven och produktionsspecifikationerna. Korrigera och justera tillförlitligheten genom att mäta resultat och jämföra resultat med data i en referensapparat eller en uppsättning standardiserade resultat.

 • Kontakta forskare

  Lyssna, svara och upprätta en smidig kommunikation med forskare för att extrapolera deras resultat och information till ett varierat utbud av tillämpningar, inbegripet inom näringsliv och industri.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

Source: Sisyphus ODB