Yrke markforskare

Markforskare forskar om och studerar den vetenskapliga disciplinen om mark. De ger råd om hur man kan förbättra markkvaliteten till stöd för naturen, livsmedelsproduktionen eller den mänskliga infrastrukturen med hjälp av lantmäterimetoder, bevattningstekniker och åtgärder för att minska erosion. De ser till att bevara och återställa mark som har drabbats av intensivt jordbruk eller mänsklig interaktion.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Markvetenskap

  Vetenskapligt område som går ut på att studera marken som en naturtillgång samt dess egenskaper, sammansättning och klassificering. Dessutom undersöks markens fysiska, biologiska och kemiska potential.

 • Geoteknik

  Grundlig kunskap om markens egenskaper i samband med analys av deformationer av vätskor i marken på vilken byggnader står.

 • Jordstruktur

  Mångfalden av jordbeståndsdelar och marktyper i förhållande till växternas tillväxt.

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • EU-lagstiftning om bekämpningsmedel

  EU:s ram för gemenskapsåtgärder som främjar hållbar användning av bekämpningsmedel.

 • Växtodlingsprinciper

  Principer för odling av växter, naturliga cykler, omvårdnad av naturen, tillväxtförhållanden och principer för ekologisk och hållbar produktion. Kvalitetskriterier och krav för sådd, växter och grödor.

 • Ekologi

  Undersökning av hur organismer samverkar och hur de förhåller sig till den omgivande miljön.

Färdigheter

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Ge råd om bevarande av natur

  Tillhandahålla information och föreslå åtgärder som rör bevarandet av naturen.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Testa markprover

  Analysera och testa markprover, fastställa gaskromatografi och samla relevanta uppgifter om isotoper och kol samt avgöra markens densitet.

 • Samla in data från experiment

  Samla in data som härrör från tillämpningen av vetenskapliga metoder såsom testmetoder, experimentell utformning eller mätningar.

Source: Sisyphus ODB