Yrke markingenjör

Markingenjörer analyserar marken genom tekniska undersökningar med hjälp av olika lantmäteritekniker. De är inriktade på klassificering av marktyper och andra markegenskaper. Markingenjörer hanterar lantmäteriutrustning och använder program för att hämta och tolka relevanta data samt utföra erforderliga beräkningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Ekologi

  Undersökning av hur organismer samverkar och hur de förhåller sig till den omgivande miljön.

 • Geoteknik

  Grundlig kunskap om markens egenskaper i samband med analys av deformationer av vätskor i marken på vilken byggnader står.

 • Jordstruktur

  Mångfalden av jordbeståndsdelar och marktyper i förhållande till växternas tillväxt.

 • Markvetenskap

  Vetenskapligt område som går ut på att studera marken som en naturtillgång samt dess egenskaper, sammansättning och klassificering. Dessutom undersöks markens fysiska, biologiska och kemiska potential.

Färdigheter

 • Samla in data från experiment

  Samla in data som härrör från tillämpningen av vetenskapliga metoder såsom testmetoder, experimentell utformning eller mätningar.

 • Justera lantmäteriutrustning

  Se till att mätningen är korrekt genom att anpassa lantmäteriutrustningen.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Genomföra fältarbete

  Genomföra fältarbete eller forskning som omfattar insamling av information utanför ett laboratorium eller en arbetsplats. Besöka olika platser för att samla in specifik information om fältet.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Testa markprover

  Analysera och testa markprover, fastställa gaskromatografi och samla relevanta uppgifter om isotoper och kol samt avgöra markens densitet.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Använda lantmäteriinstrument

  Använda och justera mätinstrument, t.ex. teodoliter och prismor, och andra elektroniska avståndsmätinstrument.

 • Skriva lantmäterirapporter

  Skriva en lantmäterirapport som innehåller information om fastighetsgränser, terrängens höjd och djup osv.

Source: Sisyphus ODB