Yrke marknadsanalytiker

Marknadsanalytiker samlar in information från marknadsundersökningar och granskar den för att dra slutsatser. De definierar de potentiella kunderna till en produkt, målgruppen och hur den kan nås. Marknadsundersökningsanalytiker analyserar produkter på marknaden utifrån olika kriterier såsom egenskaper, priser och konkurrenter. De analyserar gränsöverskridande försäljning och ömsesidigt beroende mellan olika produkter och deras placering. Marknadsanalytikerna förbereder information som kan bidra till utveckling av marknadsföringsstrategier.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förfaranden vid marknadsavdelning

  De olika processerna, arbetsuppgifterna, jargongen, rollen i en organisation samt andra särdrag i marknadsavdelningen inom en organisation, till exempel marknadsundersökningar, marknadsföringsstrategier och reklamprocesser.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Metoder för visuell presentation

  Visuella representations- och interaktionstekniker, som histogram, sambandsdiagram, ytdiagram, trädkartor och parallella koordinatdiagram, som kan användas för att presentera abstrakta numeriska och icke-numeriska data i syfte att öka den mänskliga förståelsen av informationen.

 • Trendövervakning

  Kunskap om omvärlden och dess ständigt föränderliga natur. Observation av olika företeelser i världen för att förutse utvecklingar i omvärlden.

 • Marknadsföringsmix

  Principen om saluföring, där de fyra grundläggande delarna beskrivs i de marknadsföringsstrategier som ska tillämpas på produkten, platsen, priset och marknadsföringen.

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

Färdigheter

 • Analysera konsumenters köptrender

  Analysera köpvanor eller dominerande kundbeteende.

 • Identifiera marknadsnischer

  Analysera marknadernas uppbyggnad, dela upp dem i grupper och lyfta fram de möjligheter som var och en av dessa nischer medför när det gäller nya produkter.

 • Dra slutsatser av resultat från marknadsundersökningar

  Analysera, dra slutsatser och lägga fram viktiga synpunkter från resultaten av marknadsundersökningar. Föreslå potentiella marknader, priser, målgrupper eller investeringar.

 • Analysera interna företagsfaktorer

  Studera och förstå olika interna faktorer som påverkar driften av företag, t.ex. kultur, strategisk grund, produkter, priser och tillgängliga resurser.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Analysera externa företagsfaktorer

  Bedriva forskning och analys av företagsexterna faktorer som konsumenter, ställning på marknaden, konkurrenter och den politiska situationen.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Utarbeta marknadsundersökningsrapporter

  Rapportera om resultaten av marknadsundersökningar, huvudsakliga observationer och slutsatser samt anmärkningar som är till hjälp vid analys av informationen.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Analysera ekonomiska trender

  Analysera utvecklingen inom handel, affärsförbindelser och banker på nationell eller internationell nivå samt utvecklingen av de offentliga finanserna och hur dessa faktorer interagerar med varandra i ett givet ekonomiskt sammanhang.

 • Rekommendera marknadsrelaterade åtgärder

  Analysera information och rekommendera möjliga förbättringar, marknadsstrategier och kundönskemål i syfte att anpassa företagets marknadsansats.

 • Fatta strategiska affärsbeslut

  Analysera företagsinformation och samråda med direktörer i beslutsprocesser rörande olika aspekter som påverkar ett företags framtidsprognoser, produktivitet och hållbarhet. Överväga alternativ och lösningar för utmaningar och fatta rationella beslut utifrån analyser och erfarenhet.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Fastställa potentiella marknader för företag

  Observera och analysera resultaten av marknadsundersökningar för att identifiera lovande och lönsamma marknader. Beakta företagets särskilda styrkor och matcha dessa med marknader där ett sådant värdeerbjudande saknas.

 • Utarbeta presentationsmaterial

  Utarbeta dokument, bildspel, affischer och andra medier som behövs för särskilda målgrupper.

Source: Sisyphus ODB