Yrke marknadsassistent

Marknadsassistenter stödjer alla insatser och aktiviteter från marknadsföringsansvariga och -specialister. De utarbetar rapporter om de marknadsföringsinsatser som krävs av andra avdelningar, särskilt redovisnings- och finansavdelningen. De säkrar tillgängligheten av de resurser som ledningen behöver för att utföra deras arbete.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kundvård

  Den kundorienterade ledningsstrategin och de grundläggande principerna för framgångsrika kundrelationer som fokuserar på kontakter med kunder, t.ex. tekniskt stöd, kundservice, eftermarknadsservice och direktkommunikation med kunden.

 • Förfaranden vid marknadsavdelning

  De olika processerna, arbetsuppgifterna, jargongen, rollen i en organisation samt andra särdrag i marknadsavdelningen inom en organisation, till exempel marknadsundersökningar, marknadsföringsstrategier och reklamprocesser.

 • Marknadsföring

  Den akademiska disciplinen och funktionen inom en organisation som fokuserar på marknadsundersökningar, marknadsutveckling och utformning av marknadsföringskampanjer för att öka medvetenheten om företagets tjänster och produkter.

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

Färdigheter

 • Ordna affärshandlingar

  Sammanställa dokument som kommer från en kopieringsapparat, via post eller företags dagliga verksamhet.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Hantera reklammaterial

  Planera och förbereda produktion av marknadsföringsmaterial tillsammans med tredje parter genom att kontakta tryckerier, komma överens om logistik och leverans och se till att tidsfristerna hålls.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Uppdatera en budget

  Se till att en viss budget hålls uppdaterad med hjälp av den senaste och mest korrekta informationen. Förutse möjliga variationer och se till att de fastställda målen för de offentliga medlen kan uppnås inom den givna ramen.

 • Medverka i utvecklandet av reklamkampanjer

  Bistå och stödja alla insatser och åtgärder som krävs för att genomföra en marknadsföringskampanj genom att exempelvis kontakta annonsörer, förbereda presentationer, boka möten och granska leverantörer.

 • Behandla åtgärdsinstruktioner

  Behandla instruktioner, vanligtvis muntliga, som tillhandahålls av chefer och direktiv om åtgärder som ska vidtas. Notera, utreda och vidta åtgärder avseende de beställda förfrågningarna.

 • Redigera e-postmeddelanden för företag

  Förbereda, sammanställa och skriva e-postmeddelanden med adekvat information och ett lämpligt språkbruk för att kunna kommunicera internt eller externt.

 • Utarbeta presentationsmaterial

  Utarbeta dokument, bildspel, affischer och andra medier som behövs för särskilda målgrupper.

 • Granska chefers utkast

  Granska chefers utkast för att kontrollera att de är fullständiga, korrekta och rätt formaterade.

 • Utföra rutinmässiga kontorsuppgifter

  Planera, förbereda och genomföra dagliga aktiviteter på kontor såsom utskick, mottagande av leveranser, informering av chefer och anställda samt säkerställande av smidigt arbete.

 • Stödja chefer

  Tillhandahålla stöd och lösningar till chefer och direktörer i fråga om deras verksamhetsbehov och önskemål om att driva ett företag eller en affärsenhets dagliga verksamhet.

 • Genomföra företagsundersökningar

  Söka och samla in information som är relevant för utvecklingen av företag på olika områden från juridik, redovisning och ekonomi till affärsområdet.

 • Fullgöra lagstadgade skyldigheter

  Förstå, följa och tillämpa företagets lagstadgade skyldigheter i det dagliga arbetet.

 • Hantera personalens program

  Planera och bekräfta möten med externa parter för kontorspersonalen, främst chefer och anställda på ledande befattningar.

 • Kommunicera tidsplaner till berörda personer

  Förmedla relevant information om tidsplanering. Lägga fram planen för de berörda personerna och informera dem om eventuella ändringar i tidsplanen. Godkänna tidsplanerna och kontrollera att alla har förstått den information de fått.

Source: Sisyphus ODB