Yrke maskinist, energi

Maskinister (energi) transporterar energi i form av elkraft. De överför elkraft från kraftverk över ett sammanlänkat nät, ett elnät, till eldistributionsstationer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Elmarknad

  Trender och viktiga drivande faktorer på elhandelsmarknaden, metoder och praxis för elhandel och identifiering av de viktigaste aktörerna inom elsektorn.

 • Kraftledningstorn

  Höga konstruktioner som används för överföring och distribution av elenergi och som bär upp kraftledningar, t.ex. kraftledningstorn för högspänningsförsörjning av likström och växelström. Olika typer av tornkonstruktioner och material som används i dessa samt olika strömtyper.

 • Ström

  Flödet av elektriska laddningar, drivna av elektroner eller joner i ett medium som elektrolyt eller plasma.

Färdigheter

 • Ansvara för elöverföringssystem

  Ansvara för de system som säkerställer överföring av elektrisk energi från elproduktionsanläggningar till eldistributionsplatser via kraftledningar samt tillse den operativa säkerheten och efterlevnaden av tidtabeller och föreskrifter.

 • Testa förfaranden för elöverföring

  Utföra test på kraftledningar och kablar samt annan utrustning som används för överföring av elkraft för att säkerställa att kablarna är välisolerade, att spänningen kan kontrolleras väl och att utrustningen överensstämmer med bestämmelserna.

 • Hantera elavbrott

  Sätta igång de strategier som skapats för att hantera nödsituationer och oförutsedda problem vid generering, överföring och distribution av elkraft, såsom strömavbrott, för att snabbt lösa problemet och återgå till normal drift.

 • Kontrollera efterlevnad av eldistributionsschema

  Övervaka driften av elanläggning för energidistribution och eldistributionssystem för att se till att distributionsmålen uppfylls och att elförsörjningskraven uppfylls.

 • Utveckla strategier för elavbrott

  Utveckla och genomföra strategier som säkerställer att snabba och effektiva åtgärder kan vidtas i händelse av ett avbrott i generering, överföring eller distribution av elenergi, t.ex. ett elavbrott eller en plötslig ökning av efterfrågan.

 • Säkerställa säkerheten vid elkraftsverksamhet

  Övervaka och kontrollera driften av ett system för överföring och distribution av elkraft för att säkerställa att stora risker kontrolleras och förebyggs, bland annat risker för dödande elchocker, skador på egendom och utrustning samt instabilitet i fråga om överföring och distribution.

 • Anpassa energidistributionsscheman

  Övervaka förfaranden inom energidistribution för att bedöma om energiförsörjningen måste ökas eller minskas baserat på förändringar i efterfrågan, och införliva dessa ändringar i distributionsschemat. Se till att ändringarna följs.

 • Samordna elproduktion

  Informera elproduktionsarbetare och elproduktionsanläggningar om den aktuella efterfrågan på el för att se till att elproduktionen kan ökas eller minskas beroende på detta.

Source: Sisyphus ODB