Yrke maskinoperatör, koagulering

Maskinoperatörer (koagulering) styr maskiner för koagulering av syntetisk gummilatex till gummislam. De förbereder gummipartiklar för slutbehandling. De undersöker utseendet av partiklarna och anpassar funktioner av filter, skakande siktar och hammarkvarnar för att avlägsna fukt från gummigranulatet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Pneumatik

  Tillförsel av trycksatt gas för att producera mekanisk rörelse.

 • Syntetmaterial

  Produktion av och egenskaper hos syntetiska material som syntetfibrer, syntetiskt papper, syntetiska hartser eller syntetiskt gummi.

 • Personlig skyddsutrustning

  Typer av skyddsmaterial och skyddsutrustning för olika typer av arbetsuppgifter, till exempel allmän eller specialiserad städverksamhet.

Färdigheter

 • Mäta material

  Mäta råmaterial innan det matas in i blandare eller maskiner och se till att materialet överensstämmer med specifikationerna.

 • Väga material

  Väga material och produkter, registrera vikt och andra relevanta data på etiketter eller i märkning.

 • Sköta latexöverföringspump

  Driva den pump som överför latex till blandningstankar och se till att den erhållna latexens densitet överensstämmer med specifikationen.

 • Rapportera om undermåliga tillverkningsmaterial

  Upprätthålla erforderliga företagsregister och -formulär för att rapportera eventuella undermåliga material eller tveksamma förhållanden avseende tillverkningsmaskiner och -utrustning.

 • Använda pneumatiska transportrännor

  Använda luftdrivna transportrännor för att överföra produkter eller blandningar från behållare till lagertankar.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • Sköta koaguleringstankar

  Sköta koaguleringsutrustning och -maskiner som hammarkvarnar, tvålomvandlingstankar, skärmar eller filtreringstankar och säkerställa att koaguleringsprocessen sker i enlighet med specifikationerna.

 • Tillverka skrotgummipulver

  Utveckla skrotgummipulver från koagulerad syntetisk gummilatex genom att preparera gummismulorna för efterbehandling.

 • Avskilja råmaterial

  Avskilja råmaterial i partier för vidare bearbetning.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Extrahera fettsyror

  Extrahera fettsyror erhållna genom omvandling av trögflytande latex till en koagulerad massa som bearbetas vidare i tvålomvandlingstankar.

 • Fylla blandningstank

  Fylla blandningstanken med kemiska ingredienser samt även vattnet genom ventilerna till det angivna märket på tankväggen.

 • Bereda latexblandningar

  Bereda latexblandningar med hjälp av kontrollpaneler för att framställa gummiprodukter såsom skumgummi, ballonger eller fingertutor.

 • Använda utrustning för precisionsmätning

  Mäta storleken på en bearbetad del vid kontroll och märkning för att kontrollera om den överensstämmer med standarden genom användning av två- och tredimensionell precisionsmätutrustning, t.ex. passare, mikrometer och mätdon.

 • Undvika kontamination

  Undvika blandning eller kontamination av material.

 • övervaka termometer på tankar

  Övervaka tanken för att förebygga explosion eller nedbrytning på grund av ackumulering av värme.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

Source: Sisyphus ODB