Yrke maskintekniker, vattenverk

Maskintekniker (vattenverk) övervakar miljön, samlar in data i form av prover och genomför test i ett laboratorium eller på fältet för att undersöka eventuella föroreningskällor. De utför även underhållsuppgifter på övervakningsutrustning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Vattenkemianalys

  Principerna för komplex vattenkemi.

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

Färdigheter

 • Utföra vattentester

  Genomföra testförfaranden inom vattenkvalitetstestning, såsom pH-tester och upplösta ämnen i fast form. Kunna läsa instrumentritningar.

 • Tolka vetenskapliga data för att bedöma vattenkvalitet

  Analysera och tolka data såsom biologiska egenskaper för att ta reda på vattnets kvalitet.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Utföra vattenkemiska analyser

  Utföra vattenkemiska analyser.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Förbereda kemiska prover

  Förbereda de specifika proverna av gas, vätska eller fasta former så att de är färdiga för analys genom att märka och lagra dem i enlighet med specifikationerna.

 • Testa om prover innehåller föroreningar

  Mäta koncentrationer av föroreningsämnen i prover. Beräkna luftföroreningar eller gasflöden i industriella processer. Identifiera potentiella säkerhets- och hälsorisker såsom strålning.

 • Mäta vattenkvalitetsparametrar

  Kvalitetssäkra vatten genom att ta hänsyn till olika faktorer, till exempel temperatur.

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Analysera olika sorters vatten

  Utforma borrhål; prova och analysera ytvatten och grundvatten.

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

 • Studera grundvatten

  Förbereda och genomföra fältstudier för att fastställa grundvattnets kvalitet. Analysera och tolka kartor, modeller och geografiska data. Bilda en bild av ytvatten- och markföroreningar. Lämna in rapporter om problem med deponigrundvatten, t.ex. föroreningar orsakade av kolförbränning.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

Source: Sisyphus ODB