Yrke maskinvarukonstruktör

Maskinvarukonstruktörer projekterar och utarbetar maskinvarusystem och datorkomponenter, t.ex. kretskort, modem och skrivare. De har ritningskopior och monteringsritningar, utveckling och provning av prototyper och övervakning av produktionsprocessen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Mönsterkort

  Mönsterkort är centrala komponenter för nästan all elektronisk utrustning. De består av tunna plattor eller substrat där elektroniska komponenter, till exempel mikrochips, placeras. De elektroniska komponenterna är elektriskt anslutna genom konduktiva spår och klossar.

 • Maskinvaruplattformar

  Egenskaper av den hårdvarukonfiguration som krävs för att behandla programvaruprodukten.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Datateknik

  Datorer, datanätverk och annan informationsteknik och utrustning som kan lagra, hämta, överföra och behandla data.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Testmetoder för hårdvara

  Processer där maskinvarukomponenter eller system testas, t.ex. systemtest, kontinuitetstest och In-Circuit Testing.

 • Elprinciper

  Elektricitet bildas när ström färdas längs en ledare. Processen inbegriper fria elektroners förflyttning mellan atomer. Ju fler fria elektroner som förekommer i ett material desto bättre ledningsförmåga har materialet. De tre huvudparametrarna av elektricitet är spänning, ström (ampere) och resistans (ohm).

 • Hårdvarukomponenter

  De väsentliga delar som utgör ett maskinvarusystem, såsom LCD-bildskärmar, kamerasensorer, mikroprocessorer, minnen, modem, batterier och delarnas kopplingar.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Hårdvarumaterial

  Egenskaper, tillämpningar och miljöeffekter av material som används för att utveckla maskinvara.

 • Maskinvaruarkitekturer

  Utformningen av fysiska maskinvarukomponenter och deras sammanlänkningar.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Datateknik

  Ingenjörsgren som kombinerar datavetenskap med elektroteknik för att utveckla hård- och programvara för datorer. Datatekniken inriktar sig på elektronik, programutformning och integrering av hårdvara och programvara.

 • Miljöhot

  De hot mot miljön som rör biologiska, kemiska, nukleära, radiologiska och fysiska faror.

Färdigheter

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Designa maskinvara

  Designa och utarbeta nya maskinvarusystem och datorkomponenter. Upprätta utkast till tekniska ritningar och monteringsritningar som anger hur datautrustningen bör byggas upp.

 • Skapa modeller för maskinvara

  Modellera och simulera datormaskinvara med hjälp av teknisk konstruktionsprogramvara. Bedöma produktens bärkraft och undersöka de fysiska parametrarna för att säkerställa en framgångsrik produktionsprocess.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Följa bestämmelser om förbjudna material

  Följa bestämmelserna om förbud mot tungmetaller i lödmetall, flamskyddsmedel i plast och ftalatmjukningsmedel i plast och kabelisolering enligt EU:s RoHS-/WEEE-direktiv och Kinas RoHS-lagstiftning.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • Testa maskinvara

  Testa maskinvarusystem och -komponenter för datorutrustning med hjälp av lämplig utrustning och lämpliga testmetoder, t.ex. systemtest (ST), pågående tillförlitlighetstest (ORT) och in-circuit-test (ICT). Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vidta åtgärder vid behov.

 • Designa prototyper

  Designa prototyper för produkter eller produktkomponenter genom tillämpning av projekterings- och konstruktionsprinciper.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Studera litteratur i en fråga

  Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.

Source: Sisyphus ODB