Yrke massablekare, processoperatör

Massablekare (processoperatör) hanterar en tank där returpapper blandas med vatten och dispergeringsmedel för att tvätta av tryckfärger. Lösningen som kallas för flytande pappersmassa avvattnas sedan för att spola ur de upplösta tryckfärgerna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Papperstyper

  De kriterier som används för att fastställa skillnader i papperstyper, till exempel grovhet och tjocklek, och de tillverkningsmetoder och träslag som de olika papperstyperna härrör från.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Avfärgningsprocesser

  Olika avfärgningsprocesser, som t.ex. flotation, blekning och tvättning. Dessa används för att avlägsna tryckfärg från papperet inför framställningen av ett nytt papper.

 • Pappersmassatyper

  Typer av pappersmassa baserat på deras fibertyp och de specifika kemiska processer genom vilka de skapades.

Färdigheter

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Sköta avfärgningstank

  Övervaka flödet av pappersavfall och konfigurera kontrollpanelen på tank där papperet blandas med vatten och upphettas till hög temperatur. Skrapa av bläckskummet som bildas på ytan.

 • Använda avfärgningskemikalier

  Hantera ytaktiva ämnen eller avfärgningskemikalier som tar bort bläck från fibrerna. Kemikalier som hydroxider, peroxider och dispergeringsmedel används i processer som blekning, flotation, tvättning och rengöring. Bland dessa icke-joniska och elektrolytytaktiva ämnen är ytaktiva ämnen de viktigaste.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Separera tryckfärg

  Absorbera bläcket från substratet, där fasta partiklar separeras från vätskeformigt material genom tvätt- och rengöringsmedel. Detta underlättar separationen av bläck från fiber.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • övervaka kemiska processer

  Kontrollera att kemiska processer överensstämmer med kraven och övervaka alla indikatorer eller varningssignaler som ges av instrument såsom registreringsinstrument, flödesmätare och panellampor.

 • ändra koncentration för pappersmassa

  Mäta pappersmassans vikt och koncentration för vidare bearbetning och lagring genom att använda skivfilter och beräkna massans densitet enligt särskilda formler.

Source: Sisyphus ODB