Yrke massakokare, processoperatör

Massakokare (processoperatör) sköter en tank som blandar returpapper med vatten. Lösningen värms upp till ca 50 °C, varefter luftbubblor blåses in i tanken. Luftbubblorna lyfter upp partiklar till ytan och bildar ett skum som sedan avlägsnas.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Flotation

  De olika aspekterna av flotation som används för att separera flytande (hydrofoba) och icke-flytande (hydrofila) bläckpartiklar.

 • Avfärgningsprocesser

  Olika avfärgningsprocesser, som t.ex. flotation, blekning och tvättning. Dessa används för att avlägsna tryckfärg från papperet inför framställningen av ett nytt papper.

 • Pappersmassatyper

  Typer av pappersmassa baserat på deras fibertyp och de specifika kemiska processer genom vilka de skapades.

 • Papperstyper

  De kriterier som används för att fastställa skillnader i papperstyper, till exempel grovhet och tjocklek, och de tillverkningsmetoder och träslag som de olika papperstyperna härrör från.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • övervaka kemiska processer

  Kontrollera att kemiska processer överensstämmer med kraven och övervaka alla indikatorer eller varningssignaler som ges av instrument såsom registreringsinstrument, flödesmätare och panellampor.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Installera en maskins kontrollsystem

  Konfigurera och ge kommandon till en maskin genom att sända relevanta data och input till den (dator)styrenhet som avser den önskade bearbetade produkten.

 • Sköta avfärgningstank

  Övervaka flödet av pappersavfall och konfigurera kontrollpanelen på tank där papperet blandas med vatten och upphettas till hög temperatur. Skrapa av bläckskummet som bildas på ytan.

 • Använda avfärgningskemikalier

  Hantera ytaktiva ämnen eller avfärgningskemikalier som tar bort bläck från fibrerna. Kemikalier som hydroxider, peroxider och dispergeringsmedel används i processer som blekning, flotation, tvättning och rengöring. Bland dessa icke-joniska och elektrolytytaktiva ämnen är ytaktiva ämnen de viktigaste.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Separera tryckfärg

  Absorbera bläcket från substratet, där fasta partiklar separeras från vätskeformigt material genom tvätt- och rengöringsmedel. Detta underlättar separationen av bläck från fiber.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • ändra koncentration för pappersmassa

  Mäta pappersmassans vikt och koncentration för vidare bearbetning och lagring genom att använda skivfilter och beräkna massans densitet enligt särskilda formler.

Source: Sisyphus ODB