Yrke medlare

Medlare löser tvister mellan två parter genom att undersöka fallet, intervjua båda parter och ge råd om den mest fördelaktiga lösningen för dem. De lyssnar på båda parter för att underlätta kommunikation, kommer fram till en rättvis överenskommelse och anordnar möten. De har till uppgift att lösa tvister genom förhandlingar och alternativa lösningar utan att behöva föra talan till domstolar. Medlare ser till att resolutionen är förenlig med lagstadgade bestämmelser och att den verkställs.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Tillämpa kunskaper om mänskligt beteende

  Tillämpa principer som rör gruppbeteende, tendenser i samhället och verkan av samhällsdynamik.

 • Främja kommunikation mellan parter

  Uppmuntra parterna att kommunicera med varandra och dela med sig av sina åsikter om händelser och skeenden för att komma fram till samarbetsvägar.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Underlätta förlikning

  Underlätta en officiell förlikning mellan två parter i tvisten, se till att båda parter enas om det beslut som har fattats samt upprätta nödvändiga dokument och se till att båda parter undertecknar dem.

 • Arbeta med konflikthantering

  Ta ansvar för hanteringen av alla klagomål och tvister med empati och förståelse för att uppnå en lösning. Vara fullt medveten om alla protokoll och rutiner för socialt ansvar och kunna hantera problem med spelande på ett professionellt sätt med mognad och empati.

 • Förhandla i rättsfall

  Förhandla å en klients vägnar vid ett rättsligt ärende för att uppnå det bästa resultatet för klienten och se till att alla beslut är förenliga med rättsliga bestämmelser.

 • Hantera konflikter

  Medla i konflikter och spända situationer genom att agera mellan parter, t.ex. tjänsteanvändare, andra viktiga såsom familjer och institutioner, och sträva efter att få till stånd en överenskommelse, försona och lösa problem.

 • Utarbeta regler för medlingstjänst

  Kommunicera och verkställa reglerna för medling i syfte att tillhandahålla adekvat service, till exempel genom att tala i turordning, undvika att avbryta varandra samt ha en samarbetsvillig inställning.

 • Lyssna på parternas argument

  Lyssna på argument från parter som är inblandade i tvister för att reda ut missförstånd och missuppfattningar mellan parterna.

 • Vara neutral i medlingsärenden

  Bevara neutralitet och sträva efter att behålla en opartisk ståndpunkt i lösningen av tvister mellan parterna i medlingsärenden.

 • Tolka lagen

  Tolka lagen under utredningen av ett ärende för att känna till de korrekta förfarandena vid handläggning av ärendet, ärendets specifika status och de berörda parterna, de eventuella resultaten och hur man ska lägga fram de bästa argumenten för det mest förmånliga resultatet.

 • Träffa klienter i rättsliga ärenden

  Träffa, intervjua och ge råd till kunder för att bli förtrogen med deras behov i rättsliga frågor och upprätta ett samarbete som grundar sig på yrkesutövarens eller den juridiska byråns specialisering.

 • Ge råd om konflikthantering

  Ge råd till privata eller offentliga organisationer om övervakning av eventuella konfliktrisker och konfliktutveckling, och om konfliktlösningsmetoder som är specifika för de fastställda konflikterna.

Source: Sisyphus ODB