Yrke medlemskapsansvarig

Medlemskapsansvariga övervakar och samordnar medlemsplanen, stöder befintliga medlemmar och samarbetar med eventuella nya medlemmar. De analyserar tendenserna på marknaden och utarbetar marknadsföringsplaner i enlighet med detta. De övervakar och ser till att processer, system och strategier är effektiva.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Kommunikationsprinciper

  Gemensamma principer för kommunikation, t.ex. aktivt lyssnande, utarbetande av rapporter, anpassning av registret och respekt för andras medverkan.

 • Kundvård

  Den kundorienterade ledningsstrategin och de grundläggande principerna för framgångsrika kundrelationer som fokuserar på kontakter med kunder, t.ex. tekniskt stöd, kundservice, eftermarknadsservice och direktkommunikation med kunden.

 • Kundservice

  Processer och principer relaterade till kunden, klienten, tjänsteanvändaren och till personliga tjänster; dessa kan inkludera rutiner för utvärdering av kundens eller tjänsteanvändarens nöjdhet.

Färdigheter

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Rekrytera medlemmar

  Utföra bedömning och rekrytering av medlemmar.

 • Leda arbete

  Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

 • Hantera medlemskap

  Säkerställa effektiva interna processer och system för att hantera medlemskap och övervaka relaterade arbetsuppgifter.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Driva medlemsdatabas

  Lägga till och uppdatera information om medlemskap samt analysera och rapportera statistik om medlemskap.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Ge information

  Säkerställa att den givna informationen är av hög kvalitet och korrekt, beroende på typen av mottagare och sammanhang.

 • Utarbeta medlemsstrategier

  Upprätta förslag till medlemskapsstrategier, till exempel alternativa modeller för medlemskap, regler för medlemskap och ekonomiska modeller.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Analysera medlemskap

  Kartlägga tendenser inom medlemskap och fastställa områden med potentiell tillväxt av medlemsantalet.

 • Tillhandahålla medlemstjänster

  Säkerställa god service för alla medlemmar genom att regelbundet övervaka postlådan, lösa medlemskapsproblem som uppstår och ge råd till medlemmar om förmåner och medlemskapsförnyelse.

 • Leda ett driftställe

  Sköta driften av ett driftställe och se till att alla behov som krävs för ett smidigt genomförande av verksamheten tillgodoses.

 • Samordna medlemskapsarbete

  Tillhandahålla intern samordning av medlemskapsarbete, såsom att övervaka genomförandet av effektiva medlemskapsprocesser, system och strategier och säkerställa att medlemsinformation är korrekt och aktuell.

 • Planera arbetsmiljöförfaranden

  Införa rutiner för att upprätthålla och förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

Source: Sisyphus ODB