Yrke mekatronikingenjör

Mekatronikingenjörer projekterar och utarbetar intelligenta system såsom robotutrustning, smarta hushållsapparater och flygplan genom att kombinera tekniker från mekanisk, elektronisk, datorbaserad och styrteknik. De upprättar tekniska ritningar eller projekteringsdokument för delar, enheter eller färdiga produkter med hjälp av programvara samt kontrollerar och leder projekt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Datateknik

  Ingenjörsgren som kombinerar datavetenskap med elektroteknik för att utveckla hård- och programvara för datorer. Datatekniken inriktar sig på elektronik, programutformning och integrering av hårdvara och programvara.

 • Automatiseringsteknik

  Uppsättning tekniker som gör att en process, ett system eller en apparat automatiskt drivs med hjälp av styrsystem.

 • Reglerteknik

  Underdisciplin inom konstruktionen som är inriktad på styrning av systemens beteende med hjälp av sensorer och ställdon.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Mekatronik

  Det tvärvetenskapliga området för ingenjörskonst där man kombinerar principerna för elektroteknik, telekommunikationsteknik, kontrollteknik, datorteknik och maskinteknik vid utformningen av produkter och tillverkningsprocesser. Kombinationen av dessa områden gör det möjligt att utforma och utveckla ”smarta” apparater och uppnå en optimal balans mellan mekanisk struktur och kontroll.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Robotteknik

  Den del av ingenjörsverksamheten som omfattar konstruktion, drift, tillverkning och användning av robotar. Robotteknik är en del av verkstadsindustrin, elektroteknik och datavetenskap och överlappar mekatronik och automatisering.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

Färdigheter

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Utveckla testmetoder för elektronik

  Utveckla testprotokoll för att möjliggöra olika analyser av elektroniska system, produkter och komponenter.

 • Testa mekatroniska enheter

  Testa mekatroniska enheter med lämplig utrustning. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vid behov vidta åtgärder.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Samla in teknisk information

  Tillämpa systematiska undersökningsmetoder och kommunicera med berörda parter för att hitta specifik information och utvärdera undersökningens resultat för att bedöma informationens relevans, tillhörande tekniska system och utveckling.

 • Simulera mekatroniska designkoncept

  Simulera mekatroniska designkoncept genom att skapa mekaniska modeller och utföra toleransanalyser.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Studera litteratur i en fråga

  Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.

 • Designa automatiseringskomponenter

  Designa tekniska delar, anordningar, produkter eller system som bidrar till automatisering av industrimaskiner.

 • Utveckla mekatroniska testförfaranden

  Utveckla testprotokoll för att möjliggöra olika typer av analyser av mekatroniska system, produkter och komponenter.

 • Följa säkerhetsstandarder i industriell miljö

  Efterleva säkerhetsrutiner och -standarder för industriella sammanhang, oftast beträffande maskiner.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Designa prototyper

  Designa prototyper för produkter eller produktkomponenter genom tillämpning av projekterings- och konstruktionsprinciper.

Source: Sisyphus ODB