Yrke metrolog

Metrologer undersöker och utför vetenskapliga mätningar. De utarbetar kvantitetssystem, måttenheter och mätmetoder som ska användas i vetenskapligt arbete. De inför nya metoder och verktyg för att kvantifiera informationen och bättre förstå den.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Instrumentteknik

  Den vetenskapliga och tekniska disciplin som syftar till att kontrollera produktions- och tillverkningsvariabler. Den fokuserar även på utformningen av system med önskade beteenden. Dessa system använder sensorer för att mäta produktionsprestandan hos den produkt som kontrolleras.

 • Metrologi

  Metoder och teorier för mätningar i ett vetenskapligt sammanhang, inklusive internationellt godkända måttenheter, praktiskt genomförande av dessa mått och tolkning av mätningar.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Använda testutrustning

  Använda utrustning för att testa prestanda och drift av maskiner.

 • Kalibrera precisionsinstrument

  Undersöka precisionsinstrument och bedöma om instrumentet uppfyller kvalitetskraven och produktionsspecifikationerna. Korrigera och justera tillförlitligheten genom att mäta resultat och jämföra resultat med data i en referensapparat eller en uppsättning standardiserade resultat.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Arbeta analytiskt

  Analysera informationsflöden för att snabbt och exakt rekonstruera meddelanden. Navigera ett språk för att förklara samma innebörd eller känsla i situationer där det inte finns något konkret ord eller ordagrann översättning.

 • Sköta teknisk utrustning

  Upprätthålla en förteckning över odlingsapparatur och -utrustning. Beställa ytterligare material vid behov.

 • Studera förhållandet mellan olika kvantiteter

  Använda siffror och symboler för att undersöka kopplingen mellan kvantitet, magnitud och form.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Montera mätutrustning

  Montera och passa ihop de olika komponenterna i mätutrustningen, t.ex. kretskort, kontrollenheter, sensorer, sändare och kameror, för att skapa precisionsinstrument som kan mäta, överföra, indikera, registrera och kontrollera.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Utveckla mätutrustning

  Utveckla ny mätutrustning för kvantitativt mätbara egenskaper såsom längd, area, volym, hastighet, energi, kraft osv.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Beställa utrustning

  Införskaffa och beställa ny utrustning när så är nödvändigt.

 • Skriva kalibreringsrapport

  Rapportera om ett instruments kalibreringsmått och -resultat. En kalibreringsrapport ska innehålla information om testmål och -metoder, beskrivningar av testade instrument eller produkter, testförfaranden och testresultat.

 • Använda utrustning för precisionsmätning

  Mäta storleken på en bearbetad del vid kontroll och märkning för att kontrollera om den överensstämmer med standarden genom användning av två- och tredimensionell precisionsmätutrustning, t.ex. passare, mikrometer och mätdon.

 • Utveckla kalibreringsförfaranden

  Utarbeta testförfaranden för provning av instrumentprestanda.

Source: Sisyphus ODB