Yrke mikrobiolog

Mikrobiologer undersöker och analyserar mikroskopiska organismers livsformer, egenskaper och processer. De studerar mikroorganismer såsom bakterier, protozoer, svampar etc. för att diagnostisera och motverka de effekter som dessa mikroorganismer kan ha på djur, i miljön, inom livsmedelsindustrin eller inom hälso- och sjukvården.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Klinisk bakteriologi

  Klinisk bakteriologi är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Molekylär biologi

  Samspelet mellan olika cellsystem, samspelet mellan olika typer av genetiskt material och hur dessa interaktioner kan regleras.

 • Botanik

  Taxonomi eller klassificering av växter, fylogeni och evolution, anatomi och morfologi samt fysiologi.

 • Patogena mikroorganismer

  De viktigaste kategorierna av patogena mikroorganismer, infektionsspridning och användning av allmänna försiktighetsåtgärder.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Bioteknik

  Teknik som använder, modifierar eller utnyttjar biologiska system, organismer och cellkomponenter för att utveckla ny teknik och nya produkter för särskilda användningsområden.

 • Virologi

  Struktur, egenskaper, utveckling och samspel mellan virus och de sjukdomar de orsakar.

 • Medicinsk genetik

  Diagnos, typer och behandling av ärftliga störningar; en typ av genetik som refererar till tillämpning inom medicinsk vård.

 • Klinisk cytologi

  Vetenskapen om cellernas sammansättning, struktur och funktion.

Färdigheter

 • Samla in biologiska data

  Samla upp biologiska prover, registrera och sammanfatta biologiska data för användning i tekniska studier, utarbeta miljöförvaltningsplaner och biologiska produkter.

 • Upptäcka mikroorganismer

  Använda olika laboratoriemetoder och -verktyg så som genamplifiering och sekvensering för att upptäcka och identifiera mikroorganismer, t.ex. bakterier och svampar i mark-, luft- och vattenprover.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Skicka biologiska prover till laboratorium

  Skicka insamlade biologiska prover till det berörda laboratoriet i enlighet med strikta rutiner för märkning och spårning av informationen på proverna.

 • Forska om växter

  Samla in och analysera data om växter för att identifiera deras grundläggande aspekter såsom ursprung, anatomi och funktion.

 • Samla in data från experiment

  Samla in data som härrör från tillämpningen av vetenskapliga metoder såsom testmetoder, experimentell utformning eller mätningar.

 • Forska om djur

  Samla in och analysera data om djurs liv för att identifiera grundläggande aspekter som ursprung, anatomi och funktion.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

Source: Sisyphus ODB