Yrke miljöanalytiker vattenbruk

Miljöanalytiker (vattenbruk) bedömer, planerar och genomför program för att upptäcka, övervaka och kontrollera miljöfaktorer som kan påverka vattenlevande djurs och växters hälsa.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning om miljöföroreningar

  Känna till europeisk och nationell lagstiftning om miljöföroreningsrisker.

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Ekologi

  Undersökning av hur organismer samverkar och hur de förhåller sig till den omgivande miljön.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

 • Förebyggande av miljöföroreningar

  Försiktighetsåtgärder vid förorening av miljön, förfaranden för att bekämpa föroreningar och tillhörande utrustning samt möjliga åtgärder för att skydda miljön.

 • Rättsliga handlingar för vattenbruk

  De tillstånd, licenser, leasingavtal och godkännanden som används inom vattenbruket och deras tillämpning på särskilda fiskodlingsanläggningar och -förhållanden.

Färdigheter

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Ge råd om system för miljöriskhantering

  Utvärdera krav och ge råd om system för miljöriskhantering. Se till att kunden bidrar till att förebygga eller begränsa negativ miljöpåverkan genom att använda särskild teknik. Se till att erforderliga licenser och tillstånd skaffas.

 • Bedöma miljöpåverkan

  Övervaka miljöpåverkan och göra bedömningar i syfte att identifiera och minska organisationens miljörisker och samtidigt ta hänsyn till kostnaderna.

 • Göra miljörevisioner

  Använda utrustning för att mäta olika miljöparametrar för att kunna fastställa miljöproblem och undersöka hur de kan lösas. Utföra inspektioner för att säkerställa att miljölagstiftningen följs.

 • Garantera hotade arters och skyddade områdens säkerhet

  Se till att projekt inte negativt påverkar flyttfåglar, sällsynta eller hotade djurarter, livsmiljöer eller miljöskyddsområden.

 • Utföra miljöundersökningar

  Utföra miljöundersökningar enligt begäran, kontrollera rättsliga förfaranden, eventuella rättsliga åtgärder eller andra typer av klagomål.

 • Ta fram miljöpolicy

  Ta fram en organisatorisk policy för hållbar utveckling och efterlevnad av miljölagstiftningen i linje med de politiska mekanismer som används inom miljöskyddsområdet.

 • Bedöma miljöpåverkan av vattenbruksverksamhet

  Mäta miljöpåverkan av ett företags vattenbruk. Beakta faktorer som havs- och ytvattens kvalitet, fiskar och växters habitat, samt risker som rör luftkvalitet, lukt och buller.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Analysera miljödata

  Analysera data som tolkar korrelationer mellan mänskliga aktiviteter och miljöeffekter.

 • övervaka lagstiftningens utveckling

  Övervaka förändringar i regler, politik och lagstiftning och fastställa hur de kan påverka organisationen, befintlig verksamhet eller ett specifikt fall eller en viss situation.

 • Förebygga förorening av hav

  Genomföra inspektioner och vidta åtgärder för att förhindra eller minska förorening av hav. Följa internationella normer och resolutioner.

 • Odla kulturer för övervakningsexperiment

  Odla kulturer för användning i övervakningsförsök för att se till att korrekta förfaranden för kvalitetskontroll av laboratorierna tillämpas.

 • Utbilda om miljöfrågor

  Utbilda personalen och se till att alla anställda förstår hur de kan bidra till bättre miljöprestanda.

 • Tillämpa standardförfaranden för utfodring

  Fyll i fodret på plats. Utfodra djuren för hand eller med utfodringsmaskiner enligt överenskomna protokoll. Övervaka djurens ätbeteende.

 • Rapportera om miljöfrågor

  Sammanställa miljörapporter och diskutera miljöfrågor. Informera allmänheten eller andra berörda parter om den senaste utvecklingen inom miljö, prognoser om miljöns framtid samt eventuella problem och möjliga lösningar.

 • Mäta påverkan av viss vattenbruksverksamhet

  Identifiera och mäta de biologiska, fysikalisk-kemiska effekterna av specifik vattenbruksverksamhet på miljön. Utföra alla nödvändiga tester, inklusive insamling och bearbetning av prover för analys.

 • övervaka gårdens miljöledningsplan

  Identifiera miljöbeteckningar och direktiv som rör en viss anläggning och ta hänsyn till deras behov i samband med gårdsplaneringen. Övervaka genomförandet av gårdens miljöledningsplan och se över tidsfristerna.

 • Bedöma förorening

  Analysera belägg för kontaminering. Ge råd om hur dekontaminering kan gå till.

Source: Sisyphus ODB