Yrke miljöarbetare

Miljöarbetare avlägsnar avfall från bostäder och andra anläggningar och lastar det på en sopbil för transport till en hanterings- och deponeringsanläggning. De bistår sopbilsföraren, hjälper att lossa avfallet och registrerar avfallsmängden. De kan även samla in avfall från bygg- och rivningsobjekt samt farligt avfall.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

 • Avfall och skrot

  Det avfall och skrot som erbjuds, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och lagstadgade krav.

Färdigheter

 • Föra avfallsinsamlingsregister

  Föra register över rutter och schemaläggning av avfallsinsamling samt typ och volym av insamlat avfall.

 • Underhålla utrustning för avfallsinsamling

  Identifiera och reparera mindre skador på utrustning för avfallsinsamling och utföra rutinunderhåll.

 • Samla in industriavfall

  Samla in icke-farligt eller farligt avfall som produceras i industriell verksamhet, såsom målarfärg, kemikalier, industriella biprodukter och radioaktivt avfall.

 • Bedöma avfallstyper

  Identifiera avfallsmaterial vid insamling och sortering som antingen ska återvinnas, bortskaffas eller behandlas på annat sätt, för att bedöma hur avfallet behöver hanteras och sorteras.

 • Förvalta avfall

  Förvalta eller bortskaffa stora mängder avfall eller farliga material. Se till att nödvändiga licenser och tillstånd finns, och att rimlig förvaltningspraxis, branschstandarder eller allmänt vedertagen jordbrukspraxis följs.

 • Samla in hushållsavfall

  Samla in icke-farligt avfall från bostadsområden och hushåll för att avlägsna det från området och transportera det till en avfalls- och sophanteringsanläggning.

Source: Sisyphus ODB