Yrke miljöexpert

Miljöexperter söker efter tekniska lösningar för att lösa miljöproblem. De upptäcker och analyserar miljöproblem och utvecklar nya tekniska produktionsprocesser för att motverka dessa problem. De undersöker effekterna av sina tekniska innovationer och lägger fram sina resultat i vetenskapliga rapporter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förebyggande av miljöföroreningar

  Försiktighetsåtgärder vid förorening av miljön, förfaranden för att bekämpa föroreningar och tillhörande utrustning samt möjliga åtgärder för att skydda miljön.

 • Miljöhot

  De hot mot miljön som rör biologiska, kemiska, nukleära, radiologiska och fysiska faror.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Lagstiftning om miljöföroreningar

  Känna till europeisk och nationell lagstiftning om miljöföroreningsrisker.

Färdigheter

 • Bedöma miljöpåverkan

  Övervaka miljöpåverkan och göra bedömningar i syfte att identifiera och minska organisationens miljörisker och samtidigt ta hänsyn till kostnaderna.

 • Ta fram miljöpolicy

  Ta fram en organisatorisk policy för hållbar utveckling och efterlevnad av miljölagstiftningen i linje med de politiska mekanismer som används inom miljöskyddsområdet.

 • Ge råd om miljösanering

  Ge råd om utveckling och genomförande av åtgärder som syftar till att avlägsna föroreningskällor och föroreningar från miljön.

 • Mäta föroreningar

  Utföra föroreningsmätningar för att fastställa om de föreskrivna gränsvärdena för föroreningar efterlevs. Kontrollera förbränningssystem och avgaskanaler för gasvarmvattenberedare, luftvärmare och liknande utrustning.

 • Rapportera om miljöfrågor

  Sammanställa miljörapporter och diskutera miljöfrågor. Informera allmänheten eller andra berörda parter om den senaste utvecklingen inom miljö, prognoser om miljöns framtid samt eventuella problem och möjliga lösningar.

 • Leda miljöundersökningar

  Genomföra undersökningar för att samla in information för analys och hantering av miljörisker inom en organisation eller i ett större sammanhang.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Analysera miljödata

  Analysera data som tolkar korrelationer mellan mänskliga aktiviteter och miljöeffekter.

 • Rapportera föroreningsincidenter

  När ett tillbud har orsakat föroreningar undersöka skadans omfattning och vilka konsekvenserna kan bli samt rapportera till relevant institution enligt föroreningsrapporteringsförfaranden.

 • Utföra miljöundersökningar

  Utföra miljöundersökningar enligt begäran, kontrollera rättsliga förfaranden, eventuella rättsliga åtgärder eller andra typer av klagomål.

 • Ge råd om hur föroreningar kan förhindras

  Ge råd till individer och organisationer om utveckling och genomförande av åtgärder för att förebygga föroreningar och tillhörande risker.

 • Göra miljörevisioner

  Använda utrustning för att mäta olika miljöparametrar för att kunna fastställa miljöproblem och undersöka hur de kan lösas. Utföra inspektioner för att säkerställa att miljölagstiftningen följs.

 • Undersöka föroreningar

  Identifiera orsaken till föroreningsincidenter, samt riskernas karaktär och omfattning, genom att utföra undersökningar på föroreningsplatsen och i laboratorier samt bedriva forskning.

 • Utveckla miljösaneringsstrategier

  Utveckla strategier för att avlägsna föroreningar och miljöfarliga ämnen från mark, grundvatten, ytvatten eller sediment, med beaktande av miljösaneringslagstiftningen och tillgänglig teknik.

Source: Sisyphus ODB