Yrke miljöhandläggare, flygplats

Miljöhandläggare (flygplats) övervakar miljöfrågor såsom utsläpp, kontaminering och djurlivet i flygplatsernas lokaler. De rapporterar om saker i omgivningen som drar till sig djur, såsom deponier eller våtmarker i närheten. De kan studera den miljöpåverkan som flygplatser har på angränsande samhällen med hänvisning till de olika föroreningar som flygplatser producerar. De tillämpar reglerna för att säkerställa en hållbar utveckling av flygplatsen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

 • Miljöbestämmelser för flygplatser

  De officiella reglerna för miljönormer vid flygplatser enligt nationella bestämmelser för flygplatsplanering och relaterad utveckling. Dessa omfattar bestämmelser som reglerar buller- och miljöaspekter, hållbarhetsåtgärder och effekter i samband med markanvändning, utsläpp och dämpning av risker för vilda djur och växter.

Färdigheter

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

 • Ta fram miljöpolicy

  Ta fram en organisatorisk policy för hållbar utveckling och efterlevnad av miljölagstiftningen i linje med de politiska mekanismer som används inom miljöskyddsområdet.

 • Tillämpa regler och standarder för flygplatser

  Känna till och tillämpa antagna standarder och föreskrifter för europeiska flygplatser. Tillämpa kunskapen för att genomdriva flygplatsregler och -bestämmelser samt flygplatsens säkerhetsplan.

 • Genomföra miljöskyddsåtgärder

  Se till att miljökriterier följs för att förebygga miljöskador. Sträva efter effektiv resursanvändning för att minska avfall och kostnader. Motivera medarbetare att vidta relevanta åtgärder för att arbeta på ett miljövänligt sätt.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Göra miljöstudier för flygplatser

  Förberedelse och genomförande av miljöstudier, luftkvalitetsmodellering och planering av markanvändning.

 • Följa program för att hantera risker med vilda djur

  Se till att program för hanteringen av risker med djur genomförs på lämpligt sätt. Beakta inverkan av vilda djur och växter på utförandet av transporter eller industriell verksamhet.

 • Skaffa undan avfall

  Skaffa undan avfall i enlighet med lagstiftningen för att uppfylla miljöansvaret och företagets ansvar.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Främja miljömedvetenhet

  Beräkna företagens koldioxidavtryck och andra metoder för att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöpåverkan.

 • Identifiera faror rörande flygplatssäkerhet

  Identifiera hot i fråga om säkerheten vid flygplats och tillämpa förfaranden för att motverka dem på ett snabbt, säkert och effektivt sätt.

 • Samordna miljöpolicyer för flygplats

  Styra och samordna miljöpolicyer och -regler för flygplatser för att mildra flygplatsverksamhetens effekter, däribland buller, försämrad luftkvalitet, tung lokal trafik eller förekomsten av farliga material.

Source: Sisyphus ODB