Yrke miljöingenjör, avfall

Miljöingenjörer (avfall) projekterar processer, anläggningar och utrustning för insamling, behandling och distribution av avfall. De forskar om miljönormer och -policyer för att optimera avfallshanteringsprocessen och säkerställa en minimal belastning på miljön genom analys och klassificering av det bearbetade avfallet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avfall och skrot

  Det avfall och skrot som erbjuds, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och lagstadgade krav.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Energimarknad

  Trender och viktiga drivkrafter på energihandelsmarknaden, metoder och praxis för energihandel och identifiering av de viktigaste intressenterna inom energisektorn.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Avfallsegenskaper

  Sakkunskap om olika typer, kemiska formler och andra egenskaper hos fast, flytande och farligt avfall.

 • Energi

  Effektkapacitet i form av mekanisk och elektrisk energi, värmeenergi, potentiell energi eller annan energi från kemiska eller fysiska resurser som används för att driva ett fysiskt system.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

Färdigheter

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Bedöma miljöpåverkan

  Övervaka miljöpåverkan och göra bedömningar i syfte att identifiera och minska organisationens miljörisker och samtidigt ta hänsyn till kostnaderna.

 • övervaka lagstiftningens utveckling

  Övervaka förändringar i regler, politik och lagstiftning och fastställa hur de kan påverka organisationen, befintlig verksamhet eller ett specifikt fall eller en viss situation.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Utveckla strategier för hantering av farligt avfall

  Utveckla strategier som syftar till att öka effektiviteten med vilken en anläggning behandlar, transporterar och bortskaffar farligt avfall, såsom radioaktivt avfall, kemikalier och elektronik.

 • Ge råd om avfallshantering

  Ge råd till organisationer om hur avfallsföreskrifter och förbättringsstrategier för avfallshantering och avfallsminimering kan införas i syfte att främja miljömässigt hållbara metoder och öka miljömedvetenheten.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Föra avfallsinsamlingsregister

  Föra register över rutter och schemaläggning av avfallsinsamling samt typ och volym av insamlat avfall.

 • Utveckla strategier för hantering av ofarligt avfall

  Utveckla strategier som syftar till att öka effektiviteten i en anläggning som behandlar, transporterar och bortskaffar icke-farligt avfall, t.ex. förpackningar, textilier, rester, skräp och papper.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Utveckla förfaranden för avfallshantering

  Utveckla utrustning, metoder och förfaranden som kan tillämpas i olika typer av anläggningar för avfallshantering och -bortskaffande för att förbättra avfallshanteringens effektivitet, minska dess miljöpåverkan och garantera säkerheten för personal som arbetar med avfallshantering.

Source: Sisyphus ODB