Yrke miljöingenjör

Miljöingenjörer integrerar miljövänliga och hållbara åtgärder i utarbetandet av projekt av olika slag. De syftar till att bevara naturresurser och naturområden. De samarbetar med ingenjörer från andra områden för att fastställa alla konsekvenser som projekt kan få för att utforma olika sätt att bevara naturresurser, förebygga föroreningar och införa sanitära åtgärder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Väg- och vattenbyggnad

  Ingenjörsdisciplin som studerar utformning, konstruktion och underhåll av naturligt uppförda verk såsom vägar, byggnader och kanaler.

 • Lagstiftning om miljöföroreningar

  Känna till europeisk och nationell lagstiftning om miljöföroreningsrisker.

 • Förebyggande av miljöföroreningar

  Försiktighetsåtgärder vid förorening av miljön, förfaranden för att bekämpa föroreningar och tillhörande utrustning samt möjliga åtgärder för att skydda miljön.

 • Regler rörande ämnen

  De nationella och internationella bestämmelserna om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, t.ex. förordning (EG) nr 1272/2008.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Folkhälsa

  De principer för hälsa och sjukdom som påverkar befolkningen, inbegripet medel för hälsofrämjande och förebyggande åtgärder samt samhällsbaserad vård och primärvård.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Miljöteknik

  Tillämpning av vetenskapliga och tekniska teorier och principer som syftar till att förbättra miljön och hållbarheten, som till exempel att tillhandahålla rena livsförnödenheter (som luft, vatten och mark) för människor och andra organismer, för miljösanering vid förorening, hållbar energiutveckling och förbättrad avfallshantering och metoder för avfallsminskning.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Miljöpolitik

  Lokala, nationella och internationella strategier för att främja miljöhållbarhet och utarbetande av projekt som minskar negativ miljöpåverkan och förbättrar miljöns tillstånd.

 • Strålskydd

  De åtgärder och förfaranden som används för att skydda människor och miljön mot de skadliga effekterna av joniserande strålning.

 • Gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

  Erbjudna maskiner för gruvdrift, konstruktion samt väg- och vattenbyggnad, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och regelmässiga krav.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

Färdigheter

 • Hantera kundförfrågningar enligt Reachförordningen

  Svara på privata konsumenters begäran i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 enligt vilken kemiska ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) bör förekomma minimalt. Ge råd till kunder om hur de ska agera och skydda sig själva om förekomsten av ämnen som inger mycket stora betänkligheter är större än förväntat.

 • Utveckla miljösaneringsstrategier

  Utveckla strategier för att avlägsna föroreningar och miljöfarliga ämnen från mark, grundvatten, ytvatten eller sediment, med beaktande av miljösaneringslagstiftningen och tillgänglig teknik.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Ge råd om miljösanering

  Ge råd om utveckling och genomförande av åtgärder som syftar till att avlägsna föroreningskällor och föroreningar från miljön.

 • Analysera miljödata

  Analysera data som tolkar korrelationer mellan mänskliga aktiviteter och miljöeffekter.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Ta upp folkhälsorelaterade frågor

  Främja sunda rutiner och beteenden som syftar till att hålla befolkningen frisk.

 • Leda miljöundersökningar

  Genomföra undersökningar för att samla in information för analys och hantering av miljörisker inom en organisation eller i ett större sammanhang.

 • Göra miljörevisioner

  Använda utrustning för att mäta olika miljöparametrar för att kunna fastställa miljöproblem och undersöka hur de kan lösas. Utföra inspektioner för att säkerställa att miljölagstiftningen följs.

 • Följa bestämmelser om förbjudna material

  Följa bestämmelserna om förbud mot tungmetaller i lödmetall, flamskyddsmedel i plast och ftalatmjukningsmedel i plast och kabelisolering enligt EU:s RoHS-/WEEE-direktiv och Kinas RoHS-lagstiftning.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

Source: Sisyphus ODB