Yrke miljöprojektledare, rörledningar

Miljöprojektledare (rörledningar) ser till att miljöskydd uppnås inom ramen för projekt för rörledningstransport. Tillsammans med en grupp av chefer och specialister analyserar de platser och rutter för att ge råd om miljöfrågor som ska beaktas och hanteras.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Säkerhetskrav för varutransport via rörledning

  Känna till de säkerhetskrav och säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att undvika olyckor vid transport av varor via rörledningar. Säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas vid transport av olja och petroleumbaserade produkter, olefin, ammoniak, koldioxid, väte och andra ämnen.

Färdigheter

 • Kombinera kunskap från flera olika områden

  Kombinera insatser och överväganden från en rad olika områden (t.ex. teknik, design, ingenjörskunskap, socialt) i utvecklingen av projekt eller i det dagliga arbetet.

 • Genomföra åtgärdsplaner inom miljöområdet

  Tillämpa planer som rör hantering av miljöfrågor i projekt, åtgärder inom miljöområden, företag och andra.

 • Göra miljöbedömningar av verksamhetsplatser

  Hantera och övervaka miljöbedömningar vid prospektering av mark för gruvdrift eller industriverksamhet. Definiera och avgränsa områden för geokemisk analys och vetenskaplig forskning.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Minska miljöpåverkan från rörledningsprojekt

  Sträva efter att minska den potentiella påverkan som rörledningar och de varor som transporteras via dem kan ha på miljön. Investera tid och resurser för att ta hänsyn till rörledningens miljökonsekvenser, eventuella åtgärder som kan vidtas för att skydda miljön och den potentiella ökningen av projektkostnaderna.

 • Upptäcka brister i rörledningsinfrastruktur

  Upptäcka brister i rörledningsinfrastrukturen under konstruktionen eller med tidens gång. Upptäcka brister, t.ex. konstruktionsbrister, korrosion, markrörelser, tryckmätningsuttag som gjorts av misstag och annat.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Genomföra miljöskyddsåtgärder

  Se till att miljökriterier följs för att förebygga miljöskador. Sträva efter effektiv resursanvändning för att minska avfall och kostnader. Motivera medarbetare att vidta relevanta åtgärder för att arbeta på ett miljövänligt sätt.

 • Säkerställa att reglerna för rörledningsinfrastruktur följs

  Se till att bestämmelserna för drift av rörledningar uppfylls. Se till att rörledningsinfrastrukturen uppfyller lagstiftade krav och följer bestämmelser som gäller för transport av varor via rörledningarna.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Använda programvara för att skapa modeller för platsen

  Använda programvara och andra modelleringsverktyg för att skapa simuleringar av och ta fram scenarier för eventuella resultat för verksamheten på platsen. Använda den information som samlats in från simuleringar och modeller för analys och beslutsfattande.

 • Ta fram miljöpolicy

  Ta fram en organisatorisk policy för hållbar utveckling och efterlevnad av miljölagstiftningen i linje med de politiska mekanismer som används inom miljöskyddsområdet.

 • Analysera miljödata

  Analysera data som tolkar korrelationer mellan mänskliga aktiviteter och miljöeffekter.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

Source: Sisyphus ODB