Yrke mineralog

Mineraloger studerar jordens sammansättning, struktur och andra fysiska aspekter. De analyserar olika mineraler och använder vetenskaplig utrustning för att fastställa mineralers struktur och egenskaper. Deras arbete är främst inriktat på klassificering och identifiering av mineraler genom att ta prover och utföra ytterligare provningar, analyser och undersökningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geologisk kartläggning

  Den teknik som används för att skapa kartor som tydligt illustrerar de geologiska egenskaperna och bergskikten i ett område som kan vara till nytta för gruvprojekt och geologiska undersökningar.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

Färdigheter

 • Genomföra mineralprocesser

  Utföra mineralbearbetning i syfte att skilja värdefulla mineraler från spillsten eller injekteringsbruk. Övervaka och genomföra processer, exempelvis provtagning, analys och framför allt den elektrostatiska separeringsprocess som skiljer värdefulla material från mineralmalm.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Testa råmineraler

  Ta prover av mineraliskt material i testsyfte. Utföra olika kemiska och fysiska tester på materialen.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Ge geologiska råd för mineralutvinning

  Ge råd om den inverkan som geologiska faktorer har på utvecklingen av mineralproduktion. Beakta faktorer som kostnader, säkerhet och fyndighetsegenskaper.

 • Genomföra fältarbete

  Genomföra fältarbete eller forskning som omfattar insamling av information utanför ett laboratorium eller en arbetsplats. Besöka olika platser för att samla in specifik information om fältet.

 • Testa prover

  Undersöka och testa förberedda prover; undvika alla risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontaminering under testfasen. Använda provtagningsutrustning i enlighet med konstruktionsparametrarna.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Bearbeta data

  Mata in information i ett system för datalagring och dataåtkomst med hjälp av bland annat skanning, manuell inskrivning via tangentbord eller elektronisk dataöverföring för att bearbeta stora mängder data.

 • Samla in geologiska data

  Medverka i insamlingen av geologiska data, däribland kärnloggning, geologisk kartläggning, geokemisk och geofysisk undersökning, digital datainsamling osv.

 • Undersöka geokemiska prover

  Analysera laboratorieprover med hjälp av utrustning såsom spektrometrar, gaskromatografer, mikroskop, mikrosonder och kolanalysatorer. Fastställa ålder och egenskaper hos miljöprover såsom mineraler, bergarter eller jord.

 • Använda mikroskop

  Använda ett mikroskop, ett instrument som används för att se föremål som är för små för blotta ögat.

 • Fastställa kristallstruktur

  Utföra tester, t.ex. röntgenundersökning, för att fastställa sammansättningen och typen av kristallstruktur i en viss mineral. Strukturen är det unika geometriska atommönster som förekommer i en mineral.

Source: Sisyphus ODB