Yrke mjölnare på destilleri

Mjölnare på destilleri sköter destillerikvarnar som rensar och mal spannmål för produktion av destillerade drycker. De hanterar rengöringsmaskiner för att avlägsna orenheter från spannmål före malning och vägning av kärnor. De utför dagligt underhåll av pumpar, lufttransportkanaler och maskiner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

 • Mäskning

  Hantera mäskningsprocessen och förstå dess påverkan på den färdigjästa dryckens kvalitet och egenskaper.

 • Malningsmaskiner

  Malning och kvarnar och deras drift i teori och praktik.

 • Malningsprocesser

  Detaljer om malning relaterad till malningsstorlek, distribuering av partikelstorlek och värmeutveckling. Malningsprocesser för olika korn och spannmål.

 • Lakning

  Silning där mäsken separeras i klar och flytande vört och restspannmål. Silning innefattar vanligtvis tre steg: mashout, omcirkulation och sparging.

 • Malning av spannmål för dryckestillverkning

  Malningsprocess som kombinerar avancerad och konventionell våt- och torrmalning. Malningsmetoderna för spannmål till drycker säkerställer god bevaring av skal och optimal malning av frövitan, vilket tillför många fördelar till bryggningsprocessen och slutprodukterna.

Färdigheter

 • Använda destilleringsutrustning

  Använda de olika delar som ingår i destilleringsutrustning såsom behållare, destillationskolonn, anslutningsrör, kylare, destillat och lagringsfat.

 • Sterilisera jäsningskar

  Sterilisera arbetsplatser och utrustning med hjälp av slangar, skrapor, borstar eller kemiska lösningar.

 • Mäta alkoholhalt

  Mäta temperatur (t.ex. med termometer) och specifik vikt (med t.ex. alkoholaerometer) och jämföra resultaten med tabeller från standardhandböcker för att fastställa blandningens alkoholhalt.

 • Vidta skyddsåtgärder mot brandfarliga ämnen

  Vidta skyddsåtgärder mot bränder. Spritdrycker som innehåller 40 volymprocent alkohol fattar eld vid cirka 26 °C och om en antändningskälla introduceras i alkoholen. Flampunkten för ren alkohol är 16,6 °C.

 • Blanda drycker

  Blanda drycker för att skapa nya dryckesprodukter som är attraktiva på marknaden, intressanta för företag och innovativa inom branschen.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Använda maskin för spannmålsrensning

  Starta automatisk rensningsmaskin som blåser såväl som siktar ut främmande partiklar, till exempel smuts, kvistar och stenar, från spannmålet och för det rena spannmålet via ett transportband till en förvaringscistern för vidare bearbetning.

 • Förbereda behållare för destillering av drycker

  Förbereda behållare eller fat för destillering av drycker. Förbereda utrustning för rening och avlägsnande av utspädningskomponenter, t.ex. vatten, i syfte att öka andelen alkohol.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • övervaka malda livsmedelsprodukter

  Övervaka malda livsmedelsprodukter så att de uppfyller produktionskrav och kvalitetsstandarder.

 • Använda pneumatiska transportrännor

  Använda luftdrivna transportrännor för att överföra produkter eller blandningar från behållare till lagertankar.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • Lagra alkoholhaltiga drycker på fat

  Följa lämpliga rutiner för placering av vissa alkoholhaltiga drycker (t.ex. vin, spritdrycker, vermouth) i fat och lagra dem under föreskriven tid. Använda olika tekniker för att ge dem vissa egenskaper.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Sköta kvarnar

  Använda en kvarn som mal korn såsom spannmål, kakaobönor eller kaffebönor för att framställa pulver eller pastor med varierande konsistens och kornstorlek.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Kontrollera om det finns insekter i obearbetad spannmål

  Inspektera last av obearbetat spannmål för att upptäcka skadliga insekter, till exempel plattbaggar.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

Source: Sisyphus ODB