Yrke mobilkranförare

Mobilkranförare arbetar med olika typer av kranar som lätt kan flyttas på vägar, järnvägar och på vatten. Mobilkranar är ofta monterade på lastbilar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lastdiagram för kranar

  Förstå lastdiagram för kranar, som i detalj beskriver kranens egenskaper och hur dess lyftförmåga varierar beroende på avstånd och vinkel.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Mekaniska system

  Mekaniska system, inbegripet redskap, motorer, hydrauliska och pneumatiska system. Deras funktioner och sannolika defekter.

Färdigheter

 • Rigga last

  På ett säkert sätt fästa last på olika typer av krokar och fästen, med beaktande av lastens vikt, den kraft som finns tillgänglig för att flytta den, statiska och dynamiska toleranser hos alla instrument och material samt systemets viktfördelning. Kommunicera med operatören verbalt eller med gester för att garantera verksamhetens säkerhet och effektivitet. Lossa laster.

 • Tolka 3D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som innefattar tredimensionella illustrationer.

 • Säkra tung byggutrustning

  Säkra tung utrustning, till exempel tornkranar eller betongpumpar, före, under och efter användning för att förhindra skador på maskinerna, arbetsstyrkan eller byggarbetsplatsen. Vidta försiktighetsåtgärder, till exempel i form av att dra in robotarmarna på betongpumpar eller att återföra kroken till kranbjälken.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Hålla tung byggutrustning i bra skick

  Granska tung byggutrustning före varje användningstillfälle. Hålla maskinen i gott skick, sköta mindre reparationer och anmäla allvarliga fel till den ansvariga personen.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Köra tunga byggfordon

  Köra tunga byggfordon som används i byggbranschen. Lasta eller lossa utrustningen på låglastare. Försiktigt köra utrustningen på allmän väg vid behov.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Använda GPS-system

  Använda GPS-system.

 • Ställa i ordning kranar

  Ställa kranar i ordning med beaktande av alla säkerhetsåtgärder.

 • Använda mobilkran

  Använda en mobilkran på ett säkert sätt. Beakta förhållanden i terrängen, väderförhållanden, belastningsvikt och förväntade manövrer.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Inspektera byggarbetsplatser

  Säkerställa hälsa och säkerhet under byggprojektet genom att regelbundet inspektera byggarbetsplatsen. Identifiera risker för människor eller arbetsutrustning.

 • Tolka 2D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som inbegriper representationer i två dimensioner.

Source: Sisyphus ODB