Yrke montör, halvledare

Montörer (halvledare) tillverkar elektroniska halvledare samt halvledarenheter såsom mikrochips eller integrerade kretsar (IC). De kan även reparera, testa och granska produkterna. De arbetar i renrum och behöver därför använda en speciell lätt skyddsklädsel över sina kläder för att hindra förorening av arbetsplatsen med partiklar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mikrotillverkning

  Tillverkning av nano-, mikro- och mesoskalesystem och komponenter med en storlek på mellan 1 µm och 1 mm. Behovet av precision i mikroskala gör att det krävs tillförlitlig utrustning för visuell anpassning, till exempel system med jonstrålar och stereoelektroniska mikroskop, samt precisionsverktyg och -apparater, exempelvis gripanordningar i mikroformat. I tillverkningen av mikrosystem används tekniker för dopning, tunna filmer, etsning, bondning, mikrolitografi och polering.

 • Mikroelektronik

  Mikroelektronik är en underdisciplin inom elektronik och rör studier, design och tillverkning av små elektroniska komponenter som mikrochips.

 • Integrerade kretsar

  Elektroniska komponenter bestående av en uppsättning elektroniska kretsar placerade på halvledarmaterial, t.ex. kisel. Integrerade kretsar kan bestå av flera miljarder elektroniska komponenter i mikroformat och är en av grundkomponenterna i elektronisk utrustning.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Halvledare

  Halvledare är viktiga komponenter i elektroniska kretsar och innehåller både isolatorer, t.ex. glas, och ledare som t.ex. koppar. De flesta halvledare är kristaller av kisel eller germanium. Genom att införa andra element i kristallen genom dopning övergår kristallerna till halvledare. Beroende på mängden elektroner som skapas genom dopningen övergår kristallerna till halvledare av N-typ eller halvledare av P-typ.

Färdigheter

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Utföra mätning av delar

  Använda mätinstrument för att mäta delar av tillverkade föremål. Ta hänsyn till tillverkarnas specifikationer för att utföra mätningen.

 • Trycka kretsar på kort

  Trycka elektroniska kretsar på kort genom den process som kallas fotolitografi. Inledningsvis är korten belagda med ljuskänsliga kemikalier som härdas vid exponering för UV-ljus. I slutna, mörka rum projiceras ljuset genom kretsbilden via en förminskande lins på det belagda kortet. När kemikalien tvättas bort sitter kretsbilden kvar. Korten är uppbyggda i flera skikt, och fotoetsningsprocessen upprepas på varje nytt skikt. Vissa skikt härdas, vissa skikt joniseras av plasma och andra bakas in i metall. Varje behandling ändrar egenskaperna hos det enskilda skiktet.

 • Polera brickor

  Använda robotmaskiner för att rengöra, polera och blanka brickorna med hjälp av en process som kallas lappning. Resultatet är brickor av silikon med en ytgrovhet på mindre än en miljontedel av en millimeter.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Använda renrumsklädsel

  Använda lämpliga kläder för miljöer som kräver hög renhetsnivå för att kunna minska kontaminering.

 • Rapportera om undermåliga tillverkningsmaterial

  Upprätthålla erforderliga företagsregister och -formulär för att rapportera eventuella undermåliga material eller tveksamma förhållanden avseende tillverkningsmaskiner och -utrustning.

 • Skiva kristaller

  Använda sågmaskiner för att skiva kiselkristaller i tunna skivor med en tjocklek på ungefär 2/3 mm.

 • Avlägsna defekta produkter

  Avlägsna defekta material från produktionslinjen.

 • Rengöra brickor

  Rengöra halvledarbrickor med lämplig rengöringsutrustning, t.ex. automatiska rengöringsmedel, utblåsningsbord och kemiska bad.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Ladda kretsar på kort

  Sätta dit transistorer och andra elektroniska kretsdelar på färdiga kiselplattor och skära plattorna till enskilda integrerade kretsar eller mikrochips.

 • Inspektera halvledarkomponenter

  Kontrollera kvaliteten på använda material, kontrollera halvledarkristallers renhet och molekylriktning och prova plattor för ytdefekter med hjälp av elektronisk testutrustning, mikroskop, kemikalier, röntgenstrålar och precisionsmätinstrument.

 • Tillverka halvledarkristaller

  Mata in halvledarråmaterial, t.ex. polykisel, i en ugn. Den smälta kiseln centrifugeras sedan i en smältdegel och kiselkristaller tillsätts i vätskan när den centrifugeras i motsatt riktning. När den smälta polykiseln svalnar avlägsnas kiselkristallerna långsamt ur vätskan. Resultatet blir en enda halvledarkristall med en diameter på cirka 200 mm.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

Source: Sisyphus ODB