Yrke motorman, inre fart

Motormän (inre fart) utför arbeten relaterade till däcksavdelningen ombord på ett fartyg på inlandsvattenvägar. De arbetar utifrån sin erfarenhet som vanliga besättningsmedlemmar ombord på ett motordrivet fartyg för inlandssjöfart och har grundläggande kunskaper om motorer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Principer för maskinteknik

  Förstå principerna för maskinteknik, fysik och materialvetenskap.

 • Byggande av fartyg för inre vattenvägar

  Förstå konstruktion och byggande av fartyg för inre vattenvägar. Sköta fartyg i enlighet med konstruktionslagstiftningen.

 • Elektriska system som används vid transport

  Kunskap om hur elektriska system fungerar, deras specifikationer och tillämpningar inom verksamheten och systemen för gods- och persontransporter.

 • Användning av olika motorer

  Känna till egenskaperna, underhållskraven och användningsförfarandena för olika typer av motorer såsom gas-, diesel-, el- och ångmotorer.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Principer för förbränningsmotorer

  Grundläggande kunskaper om och förståelse för olika typer av motorer samt deras konstruktion och prestanda.

 • Fartygsbränslen

  Känna till och förstå egenskaperna hos bränslen och smörjmedel och specifikationerna för bränslepåfyllning för olika typer av fartyg.

 • Motorkomponenter

  Känna till de olika motorkomponenterna och deras funktion och underhåll. Förstå när reparationer och utbyten bör utföras.

Färdigheter

 • Tillämpa regler för lasttransport

  Visa kunskaper om relevanta lokala, nationella, europeiska och internationella bestämmelser, standarder och koder för lasttransport.

 • Utvärdera motorprestanda

  Läsa och förstå tekniska handböcker och publikationer samt testa motorer för att utvärdera motorprestanda.

 • Sköta fartygs styrsystem

  Känna till, använda, testa och underhålla styrsystem för fartyg. Upprätthålla och vid behov reparera elektroniska komponenter till styrsystem för fartyg.

 • Underhålla maskinrum på fartyg

  Underhålla ett fartygs motorer och maskinrumsutrustning. Utföra förhandskontroller före avresa och löpande undersökningar under resans gång.

 • Förbereda navigeringsutrustning

  Förbereda och använda primär utrustning och reservutrustning vid navigeringsmanövrer. Utarbeta och övervaka checklistor och följa genomföranderutiner.

 • Förbereda huvudmotorer för navigering

  Förbereda och köra huvudmotorer för navigering. Upprätta och övervaka checklistor och följa genomförandet av rutinen.

 • Hitta fel i motorer

  Upptäcka och effektivt hantera funktionsfel hos maskiner. Vidta åtgärder för att förebygga egendomsskada; öva skadehantering.

 • Säkerställa att fartyg följer bestämmelserna

  Inspektera fartyg, fartygskomponenter och utrustning; säkerställa överensstämmelse med standarder och specifikationer.

 • Rengöra fartygsdelar

  Rengöra motorrum och fartygskomponenter med hjälp av lämpliga rengöringsmaterial; säkerställa efterlevnad av miljöbestämmelserna.

 • Sköta maskinrum på fartyg

  Sköta och underhålla maskinrummet på fartyg. Använd huvudmotorrummet där motorn och framdrivningssystemet är belägna.

 • Skilja mellan olika typer av fartyg

  Känna igen och kunna namnge olika typer av fartyg som är vanliga inom sjötransporter i Europa; förstå de olika egenskaperna, konstruktionsdetaljerna och tonnagekapaciteterna hos olika fartyg.

 • Göra loss fartyg

  Följa standardförfarandena för att göra loss fartyg. Hantera kommunikationen mellan fartyg och land.

 • Förbereda motorrum för drift

  Förbereda och starta huvudmotorn och hjälpmotorer; förbereda utrustningen i motorrummet före avgång; känna till och följa startrutinerna i enlighet med checklistan.

 • Förtöja fartyg

  Följa standardförfarandena för att förtöja fartyg. Hantera kommunikation mellan fartyget och stranden.

 • övervaka funktionen hos pumpsystem

  Övervaka pumparbeten, ballast och lastpumpsystem, även spåra pumppersonalens erforderliga aktiviteter.

 • Genomföra säkerhetsövningar

  Planera och genomföra säkerhetsövningar; se till att säkerheten upprätthålls i potentiellt farliga situationer.

 • Tillämpa regelverk för fartygsmotorer

  Förstå bestämmelserna om fartygsmotorer och tillämpa dessa bestämmelser vid underhåll och drift av motorer.

 • Förhindra skador på elektriska anordningar ombord

  Skydda elektriska anordningar ombord; identifiera avvikelser och defekter i elektrotekniken på fartyg.

Source: Sisyphus ODB