Yrke musikinstruktör

Musikinstruktörer undervisar studenter i specifika teoretiska men främst praktikbaserade musikkurser vid en specialiserad musikskola eller ett konservatorium inom högre utbildningsnivå, bl.a. i musikinstrument och röstutbildning. De tillhandahåller teoretisk undervisning i de praktiska färdigheter och tekniker som studenterna behöver behärska inom musik. De övervakar elevernas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov samt utvärderar deras kunskaper och prestationer inom musikpraktik genom uppgifter, uppsatser och prov

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Musiknotation

  System som används för att visuellt återge musik med hjälp av skriftliga symboler, inklusive antika eller moderna musiksymboler.

 • Musikteori

  Den samling av begrepp som utgör den teoretiska bakgrunden till musik.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Musikgenrer

  Olika musikstilar och genrer såsom blues, jazz, reggae, rock eller indie.

 • Bedömningsprocesser

  Olika utvärderingstekniker, teorier och verktyg för bedömning av elever, deltagare i ett program och anställda. Olika bedömningsstrategier som inledande, formativa och sammanfattande bedömningar samt självutvärderingar används för olika ändamål.

 • Musikinstrument

  Kunskap om olika musikinstrument, deras omfång, klang och möjliga kombinationer.

Färdigheter

 • Läsa noter

  Läsa noter under repetition och konsert.

 • Sammanställa kursmaterial

  Skriva, välja ut eller rekommendera en kursplan för de elever som har anmält sig till kursen.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Spela musikinstrument

  Hantera specialbyggda eller improviserade instrument för att producera musikaliska ljud.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

  Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

 • Visa sina tekniska grundkunskaper i musikinstrument

  Visa att det finns lämpliga grundkunskaper i de tekniska funktionerna och terminologin för musikinstrument, t.ex. röst, piano, gitarr och slagverk.

 • Samarbeta med skolledning och stödpersonal

  Kommunicera med utbildningsledningen, såsom skolans rektor och styrelseledamöter, och med utbildningsstödgrupperna, till exempel lärarassistenter, skolkurator eller studievägledare, om frågor som rör elevernas välbefinnande.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Undervisa i musik

  Undervisa studenter i musikens teori och praktik, oavsett om den sker på fritiden, som en del av deras allmänna utbildning, eller i syfte att hjälpa dem att fullfölja en framtida karriär på detta område. Erbjuda korrigeringar och samtidigt undervisa dem i kurser såsom musikhistoria, läsa partitur och spela ett musikinstrument (inbegripet vokalmusik) för specialisering.

 • Upprätthålla säkra arbetsförhållanden inom scenkonst

  Kontrollera de tekniska aspekterna av arbetsutrymmet, dräkter, rekvisita etc. Eliminera potentiella faror i arbetsutrymmet eller vid framträdande. Ingripa aktivt vid olyckor eller sjukdom.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Utarbeta en kursplanering

  Utreda och fastställa en plan för kursen som ska läras ut och beräkna en tidsram för undervisningen i enlighet med skolförordningar och mål i läroplanen.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

Source: Sisyphus ODB