Yrke musikterapeut

Musikterapeuter använder musikterapeutiska åtgärder för att behandla patienter med beteendestörningar och patogena tillstånd för att förebygga, lindra eller eliminera symtom och för att ändra de beteenden och attityder som kräver behandling. De främjar och upprätthåller eller återställer patientens/kundens utveckling, mognad och hälsa genom musikterapeutiska åtgärder. De hjälper särskilt människor med emotionella, somatiska, intellektuellt eller socialt orsakade beteendestörningar och patogena tillstånd såsom psykos (schizofrena störningar, bipolära störningar) och störningar i personlighetsutvecklingen.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Psykopatologi

  Kriterierna för psykiatrisk diagnostik, användning av klassificeringssystemet för sjukdomar och teorierna om psykopatologi. Indikatorer på funktionella och organiska störningar och typer av psykofarmakologiska läkemedel.

 • Gruppbaserade metoder

  Tekniker som lämpar sig för gruppbaserad utbildning, där varje deltagare uppmuntras att uttrycka eller dela med sig av ett visst slags beteende eller viss information.

 • Medicinsk musikterapi

  Det terapeutiska och musikaliska stöd som tillhandahålls för att främja effektiv behandling som inkluderar musikbaserade insatser till förmån för patienter i sjukvården, t.ex. på en klinik.

 • Miljö för palliativ vård

  Den omgivande miljön för att lindra smärtan hos patienter som behöver palliativ vård.

 • Neonatalogi

  Område inom pediatrisk medicin som rör diagnos och behandling av nyfödda barn.

 • Beteendeterapi

  Beteendeterapins egenskaper och grunder, vilken är inriktad på att förändra patienternas oönskade eller negativa beteenden. Detta involverar att studera det aktuella beteendet och hur man kan påverka detta.

 • Planeringsprinciper för musikterapeutisk behandling

  De internationella klassificeringssystemen (ICD, DSM), klinisk-psykologiska diagnoser samt psykodynamik för planering av musikterapeutisk behandling.

 • Hälso- och sjukvårdsetik

  Moraliska normer och rutiner samt etiska frågor och skyldigheter som gäller inom hälso- och sjukvårdsyrken, t.ex. respekt för mänsklig värdighet, självbestämmanderätt, informerat samtycke och patientsekretess.

 • Utvecklingsmöjligheter inom musikterapi

  Utvecklingsmöjligheter, motivation och inverkan på mänskligt tänkande, medvetenhet och åtgärder samt den betydelse detta har för psykosociala och musikterapeutiska insatser.

 • Antropologi

  Studie av människors utveckling och beteende.

 • Neurologi

  Neurologi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Kognitiv psykologi

  Människans mentala processer som uppmärksamhetsförmåga, minne, språkanvändning, uppfattningsförmåga, problemlösning, kreativitet och tänkande.

 • Processer inom musikterapi

  Utvecklingsstadiet i en process för musikterapi som omfattar mottagande av patienter från hälso- och sjukvårdspersonal, lärare, genomförande av en bedömning genom granskning av patientjournaler eller utbildningsbakgrund, intervjuer med patienten och observation av patientens reaktioner på musikterapitekniker.

 • Typer av musikterapi

  Olika typer av musikterapi, t.ex. aktiv, receptiv och funktionell musikterapi.

 • Personlig utveckling

  Teknik och metoder för att utveckla människors medvetenhet, identitet, färdigheter och potential.

 • Reflektion

  Metod för att lyssna på personer, sammanfatta de viktigaste punkterna och klargöra deras känslor för att hjälpa dem att reflektera över sitt beteende.

 • Människans psykologiska utveckling

  Den psykologiska utvecklingen under de olika stadierna i en människas liv. Teorier om personlighetsutveckling, kulturell och miljömässig påverkan, mänskligt beteende inbegripet utvecklingskriser, funktionsnedsättning, exceptionellt beteende och beroendeframkallande beteende.

 • Psykiatrisk diagnostik

  De diagnostiska system och skalor som tillämpas inom psykiatri för att fastställa den aktuella typen av psykisk ohälsa hos vuxna, barn och äldre.

 • Psykofarmakologi

  Kunskap om olika effekter som läkemedel har på patientens eller klientens beteende, humör och tankemönster.

 • Principer för psykoterapi

  De grundläggande principer och metoder som tillämpas vid psykoterapi för att utforska och analysera besvärliga eller plågsamma beteenden eller känslor.

 • Musikinstrumentens historia

  Den historiska bakgrunden och kronologin gällande olika musikinstrument.

 • Barn- och ungdomsmedicin

  Barn- och ungdomsmedicin (eller pediatrik) är en medicinsk specialitet som anges i direktiv 2005/36/EG.

 • Psykologiska teorier

  Den historiska utvecklingen av rådgivning och psykologiska teorier samt framtidsperspektiven och strategierna för intervjuer och rådgivning.

 • Medicinska studier

  Medicinska studiers grundläggande principer och terminologi.

 • Typer av funktionsnedsättningar

  Typer av funktionsnedsättningar som påverkar människor, såsom fysiska, kognitiva, psykiska, sensoriska, känslomässiga eller utvecklingsmässiga behov och de särskilda behov samt tillgänglighetbehov som personer med funktionsnedsättning har.

 • Samverkan inom det psykosociala området

  Funktioner, hjälpmedel och kommunikationskanaler som används av yrkesverksamma inom det psykosociala området samt fackmässig terminologi och typ av stöd.

 • Tillämpad musikterapi

  Uttryck, symtom och orsaker till sjukdomar och hur de kan behandlas med musikterapi.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • Geriatrik

  Geriatrik är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Teorier inom musikterapi

  Metateorier, teorier och praktiska begrepp och interventioner inom musikterapi och andra vetenskapliga discipliner som t.ex. medicin, psykologi, psykoterapi, musikvetenskap och musikpedagogik.

 • Skolor för musikterapi

  De befintliga skolor som utbildar i musikterapi och deras betydelse för utveckling av området.

 • Sociologi

  Gruppbeteende och gruppdynamik, samhälleliga tendenser och influenser, mänsklig migration, etnicitet, kulturer och deras historia och ursprung.

Färdigheter

 • Använda musikterapeutiska metoder

  Använda befintliga metoder, tekniker, material och utrustning för musikterapi i linje med patientens terapeutiska behov och den behandlingsplan som upprättats sedan tidigare.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Identifiera olika egenskaper hos musik

  Identifiera de grundläggande, strukturella och stilistiska egenskaperna hos musik från olika perioder och kulturer.

 • Utarbeta utbildningsmaterial om musikterapi

  Utveckla material för att informera patienter, vårdare, personal och allmänheten om musikterapi.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Informera beslutsfattare om hälsorelaterade utmaningar

  Ge nyttig information om vårdyrken för att se till att politiska beslut fattas till förmån för olika samhällsgrupper.

 • Hålla musikterapisessioner i grupp

  Anordna musikterapisessioner i grupper för att uppmuntra patienter att utforska ljud och musik, anta en aktiv roll på sessioner genom att spela, sjunga, improvisera och lyssna.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Använda musikterapeutiska metoder för att avsluta behandling

  Besluta (tillsammans med patienten) om de metoder som ska användas för att avsluta musikterapisessioner.

 • Utforma en plan för att avsluta musikterapi

  Utforma olika delar av en plan som syftar till att avsluta en musikterapi och som ska innehålla slutsatser om patientens framsteg och skälet till att terapin avslutas.

 • Utforma en modell för fallkonceptualisering för terapi

  Sammanställa en individuellt anpassad behandlingsplan i samarbete med individen, sträva efter att matcha hans eller hennes behov, situation och behandlingsmål för att maximera sannolikheten för terapeutisk framgång, beakta eventuella personliga, sociala och systematiska hinder som kan undergräva behandlingen.

 • Anpassa metoder för musikterapeutisk behandling

  Ändra och se över de behandlingsplaner som behövs på grundval av hur patienten svarar på behandlingen.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Visa sina tekniska grundkunskaper i musikinstrument

  Visa att det finns lämpliga grundkunskaper i de tekniska funktionerna och terminologin för musikinstrument, t.ex. röst, piano, gitarr och slagverk.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Uppfylla rättsväsendets krav

  Se till att de metoder och förfaranden som används överensstämmer med de bestämmelser och krav som gäller för den myndighet som är behörig på området.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Visa prov på musikerskap

  Visa kunskap, teknisk färdighet och känslighet vid framförande av musik på ett huvudinstrument eller med rösten.

 • Uppföra en repertoar för terapeutiska ändamål

  Uppföra en lämplig grundutbildningsrepertoar för musikterapisessioner i enlighet med patientens behov.

 • Utföra musikimprovisationer under terapi

  Improvisera musik som respons på vad patienten kommunicerar, i syfte att förbättra karaktären på relationen mellan terapeut och patient. Improvisera med instrument, sång eller dans för att tillgodose patientens terapeutiska behov.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Arbeta för att förebygga återfall

  Hjälpa patienten eller kunden att identifiera och förutse situationer med hög risk eller externa och interna utlösningsmekanismer. Hjälpa dem att utveckla bättre överlevnadsstrategier och beredskapsplaner i händelse av framtida svårigheter.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Skapa originalmelodier

  Skapa improviserade musikstycken med ackompanjemang eller som solonummer för vokal- eller instrumentaluppträdanden i olika musikgenrer.

 • Utvärdera musikterapeutiska sessioner

  Granska och utvärdera musikterapeutiska sessioner för att övervaka deras effektivitet och underlätta planeringen av kommande möten.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Ge anvisningar vid musikterapisessioner

  Ge anvisningar till patienter under musikterapisessioner i form av muntliga instruktioner och genom kroppsspråk.

 • Integrera vetenskapliga rön i utövandet av musikterapi

  Använda uppgifter som har samlats in från olika vetenskapliga rön och forskning för att bidra till den dagliga verksamheten och åstadkomma förbättringar och innovation i de terapeutiska åtgärder som används inom musikterapi.

 • Bekräfta patienters reaktioner på terapi

  Reagera på betydande förändringar, mönster och faror i patientens svar på behandling.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Hantera incidenter under musikterapisessioner

  Uppmärksamma, tolka och på lämpligt sätt reagera på tydliga incidenter under musikterapisessioner.

 • Leda rörelseövningar

  Hjälpa kunder eller patienter att röra sig på ett strukturerat eller improviserat sätt för uttrycksändamål.

 • Spela musikinstrument

  Hantera specialbyggda eller improviserade instrument för att producera musikaliska ljud.

 • Registrera patienters framsteg i förhållande till behandling

  Registrera framsteg i patientens svar på en behandling genom att observera, lyssna och mäta resultaten.

 • Använda bedömningsmetoder i musikterapi

  Införa metoder för bedömning och mätning av klientens framsteg och behandlingsstrategiernas effektivitet.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Tillhandahålla behandlingsstrategier för hälsorisker

  Identifiera möjliga behandlingsprotokoll för människors hälsa i en viss gemenskap i fall som t.ex. infektionssjukdomar med stora konsekvenser på global nivå.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Ge återkoppling om patientens kommunikationsstil

  Ge återkoppling och reflektera om samt omformulera och översätta patientens kommunicerade information.

 • Använda musik beroende på patientens behov

  Välja ut och anpassa musik, musikinstrument och utrustning efter patienternas särskilda styrkor och behov.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Bevara vårdtagardatas konfidentialitet

  Följa och upprätthålla sekretessen för vårdbrukares sjukdoms- och behandlingsinformation.

 • Använda närliggande vetenskaper inom musikterapi

  Använda psykologiska eller sociologiska element vid tillhandahållande av musikterapi.

 • Använda musikterapeutiska metoder för bedömning

  Använda specifika musikterapiförfaranden och -metoder för att bedöma och eventuellt ställa en primär diagnos av en klient.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Utbilda om sjukdomsförebyggande insatser

  Erbjuda evidensbaserad rådgivning om förebyggande av ohälsa, informera och ge råd till individer och deras vårdare om förebyggande av ohälsa och/eller ge råd om hur deras miljö och hälsotillstånd kan förbättras. Ge råd om identifiering av risker som leder till ohälsa och hjälp att höja patienternas motståndskraft genom förebyggande strategier och strategier för tidigt ingripande.

 • Utforma bedömningsmetoder för musikterapi

  Utforma metoder för bedömning och mätning av klientens framsteg och behandlingsstrategiernas effektivitet inom musikterapi.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Planera musikterapisessioner

  Utarbeta en behandlingsplan med möjliga strategier och musikaliska erfarenheter som kan bidra till att tillgodose patientens behov, med tydliga mål för patienterna och enas om ett verksamhetsprogram med patienten, som ska ses över med jämna mellanrum.

 • Identifiera patienters beteenden

  Analysera och identifiera patienternas funktionella och dysfunktionella beteenden.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Använda musikterapeutiska metoder vid behandling

  Använd olika aktiva och receptiva interventionstekniker inom musikterapi, t.ex. sång, instrumentspelande, improvisation eller rytmbaserade upplevelser.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Dirigera musikensembler

  Leda ensemblen i melodiska sekvenser, sång eller instrumentala sekvenser.

 • Bedöma patienters behandlingsbehov

  Observera och bedöma patientens beteende, attityder och känslor för att förstå om och hur deras behandlingsbehov kan tillgodoses med en viss typ av behandling, samla in och analysera information om hur patienten uppfattar, reagerar på och relaterar till konstnärlig stimuli. Relatera informationen till andra aspekter av patientens liv.

 • Använda terapeutiska kommunikationstekniker

  Använda kommunikationsteknik på ett terapeutiskt sätt för att stödja patienten under behandlingssessionerna, uppmuntra till beskrivningar av uppfattningar, erbjuda hjälp, ge erkännande, begära förtydliganden och göra sammanfattningar.

 • Uppmuntra patienter att utföra egenkontroller

  Uppmuntra hälso- och sjukvårdsanvändaren att utföra egenkontroller genom att utföra situationsanalyser och utvecklingsanalyser på egen hand. Hjälpa hälso- och sjukvårdsanvändaren att utveckla en viss grad av självkritik och egenanalys beträffande beteende, agerande, relationer och självmedvetenhet.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Uppfylla socialförsäkringsorganens krav

  Se till att sessionerna uppfyller kraven som ställs av nationella socialförsäkringsorgan och att ersättningarna är godtagbara.

 • Registrera information om behandlade patienter

  Registrera information noggrant i samband med patientens förbättring under behandlingssessionerna.

 • Använda tekniker för att öka patientens motivation

  Med hjälp av ändamålsenliga metoder och förfaranden stärka patientens motivation till förändring och övertyga hen om att behandling kan hjälpa.

Source: Sisyphus ODB