Yrke näringsfysiolog för djurfoder

Näringsfysiologer för djurfoder analyserar djurfoders näringsvärde för att ge kostråd till personal inom jordbruk, tillverkning och zoologi samt personal i den offentliga sektorn. De bedriver forskning om näringsmässigt balanserade livsmedel och är medvetna om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen i ämnet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fodertillsatser

  De produkter som används för att förbättra kvaliteten på djurfoder och kvaliteten på det livsmedel som dessa djur producerar eller omvandlas till, eller för att förbättra djurens prestationsförmåga och hälsa.

 • Livsmedelslagstiftning

  Lagstiftning om livsmedels- och foderindustrin, inbegripet livsmedelstillverkning, hygien, säkerhet, råvaror, tillsatser, genetiskt modifierade organismer, märkning samt miljö- och handelsbestämmelser.

 • Hygienbestämmelser för djurfoder

  Regelverk som ålägger näringsidkare inom foderbranschen att följa normer för hygien och spårbarhet samt registrering och godkännande av sina anläggningar.

 • Laboratorievetenskaper

  Laboratorievetenskap, som t.ex. biologi, kemi, fysik, integrerad vetenskap eller avancerad laboratorievetenskap.

 • Djurfoderingredienser

  Tillräcklig kunskap om djurfoderingredienser för att avgöra högsta tillåtna halt av oönskade ämnen (dvs. smittämnen) i råvaror enligt EU:s direktiv för att förebygga toxicitet.

 • Fabrikstillverkat djurfoder

  Sammansättning, näringsmässiga egenskaper och formler för djurfoder. Fodertillsatser, energivärden, näringsmässiga och kompletterande behov beroende på djurart. Foderkrav enligt gällande lagstiftning.

 • Kontaminationsrisker i samband med fabrikstillverkat djurfoder

  Kontaminering och svinnrisker relaterade till djurfoder. Förebyggande och reaktion.

Färdigheter

 • Ta hänsyn till miljön vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa en miljövänlig policy vid arbete med naturresurser, t.ex. kött, frukt och grönsaker. Detta innebär att hantera resurser på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt, samtidigt som man försöker minimera trycket på ekosystemet.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Säkerställa att livsmedelstillsatser är oskadliga

  Se till att fodertillsatser genomgår en vetenskaplig utvärdering för att bedöma om tillsatsen har några skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön.

 • Bedöma livsmedels näringsmässiga egenskaper

  Bedöma näringsegenskaperna hos livsmedel för en bättre hälsosam kost.

 • Utveckla fabrikstillverkat djurfoder

  Utveckla innovativa och effektiva djurfoder.

 • Formulera dieter med djurfoder

  Formulera dieter och portionsstorlekar för att maximera djurens tillväxt, fortplantning, hälsa och/eller prestation.

 • Bedöma näringsinnehåll i djurfoder

  Bedöma det kemiska och näringsmässiga innehållet i djurfoder, fodertillskott, gräs och furage för kommersiella djur.

 • Upprätthålla en uppdaterad yrkeskunskap

  Regelbundet delta i utbildningsseminarier, läsa facktidskrifter och aktivt delta i yrkessamfund.

 • Informera kunder om tekniska detaljer

  Informera och stödja kunder och veterinärer vid problem. Ge återkoppling till produktion och ledning.

 • Hantera dokumentation för fabrikstillverkat djurfoder

  Registrera erforderliga transportdokument för fabrikstillverkat djurfoder. Registrera foder som innehåller läkemedel.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Ta emot råvaror för djurfoder

  Säkerställa upphandling och mottagande av råvaror, planering och genomförande av produktionen samt lastning och leverans av foder.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

Source: Sisyphus ODB