Yrke nätverksadministratör

Nätverksadministratörer upprätthåller drift av ett tillförlitligt, säkert och effektivt kommunikationsnät, inklusive LAN, WAN, intranät och internet. De tilldelar nätverksadresser, hanterar och genomför dirigeringsprotokoll såsom ISIS, OGSPF, BGP, konfigurationer för dirigeringstabeller och vissa autentiseringstillämpningar. De utför underhåll och administration av servrar (filservrar, VPN-nät, intrångsdetekteringssystem), stationära datorer, skrivare, routrar, växlar, brandväggar, mobiltelefoner, IP-meddelanden, personliga digitala assistenter, smartphones, programvaruanvändning, säkerhetsuppdateringar och programfixar samt ett brett spektrum av ytterligare tekniker för både hårdvara och programvara.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lösningsdistribution

  Teknik och standarder som ska användas vid installation, implementering och underhåll av programvarufunktioner.

 • Molnteknik

  Teknik som möjliggör tillgång till hårdvara, programvara, data och tjänster via fjärrservrar och programvarunät, oavsett var de befinner sig och hur de är uppbyggda.

 • Analysmetoder för IT-prestanda

  De metoder som används för att analysera programvara, ICT-system och nätverksresultat som ger vägledning om bakomliggande orsaker till problem inom informationssystemen. Metoderna kan analysera resursflaskhalsar, tillämpningstider, väntetider och resultat.

 • Anskaffning av nätverksutrustning

  Produkter som finns tillgängliga från leverantörer av nätverksutrustning och metoder för att välja ut och upphandla utrustningen.

 • Säkerhetsrisker för IT-nätverk

  Säkerhetsrisker som rör t.ex. maskinvaru- och programvarukomponenter, enheter, gränssnitt och principer inom IT-nätverk, och riskbedömningsteknik som kan användas för att bedöma allvarlighetsgrad och effekter av säkerhetshot samt utarbetande av beredskapsplaner för varje säkerhetsrisk.

 • Nätverksroutning

  Processerna och metoderna för val av de bästa vägarna inom ett IKT-nätverk som ett paket kan passera igenom.

 • It-säkerhetslagstiftning

  Den uppsättning lagstadgade regler som skyddar informationsteknik, it-nätverk och datorsystem och som omfattar de rättsliga konsekvenser som följer av att de används felaktigt. De reglerade åtgärderna omfattar brandväggar, intrångsdetektering, antivirusprogram och kryptering.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Systemverktyg för nätverkshantering

  De program- eller maskinvaruverktyg som möjliggör övervakning och analys av samt tillsyn över enskilda nätkomponenter eller nätdelar i ett större nätsystem.

 • Datorprogrammering

  Teknik och principer för utveckling av programvara, såsom analys, algoritmer, kodning, testning och sammanställning av programmeringsparadigm (som objektorienterad programmering, funktionell programmering) och programmeringsspråk.

 • Systemprogrammering

  De metoder och verktyg som krävs för att utveckla systemprogramvara, specifikationer för systemarkitekturer och gränssnittstekniker mellan nätverk och systemmoduler och systemkomponenter.

 • Förvaltning av internet

  Principer, förordningar, normer och program som formar utvecklingen och användningen av internet, t.ex. förvaltning av domännamn, register och registratorer enligt ICANN/IANA:s bestämmelser och rekommendationer, IP-adresser och -namn, namnservrar, DNS, toppdomäner och aspekter inom IDN och DNSSEC.

Färdigheter

 • Implementera diagnostikverktyg för nätverk

  Använda programvaruverktyg eller -komponenter som övervakar IKT-nätverkets parametrar, såsom prestanda och genomflöde, och som tillhandahåller data och statistik, diagnostiserar fel och brister eller flaskhalsar samt bidrar till beslutsfattandet.

 • Utforma datornätverk

  Utveckla och planera IKT-nätverk, däribland fjärrnätverk och lokala nätverk, som förbinder datorer via kabelbundna eller trådlösa anslutningar och gör det möjligt för dem att utbyta data och bedöma kapacitetskrav.

 • Säkerhetskopiera

  Införa rutiner för säkerhetskopiering av data och system för att säkerställa permanent och tillförlitlig systemdrift. Säkerhetskopiering av data för att säkra information genom kopiering och arkivering för att säkerställa integritet under systemintegrering och efter förlust av data.

 • Analysera krav på nätverksbandbredd

  Utreda kraven på överföringskapacitet i ett IKT-nät eller annat telekommunikationssystem.

 • Installera elektronisk kommunikationsutrustning

  Förbereda och använda digital och analog elektronisk kommunikationsutrustning. Förstå elektroniska diagram och specifikationer för utrustningen.

 • Justera it-systemkapacitet

  Ändra omfattningen för ett IKT-system genom att lägga till eller omfördela ytterligare IKT-systemkomponenter såsom nätkomponenter, servrar eller lagringsenheter för att uppfylla kapacitets- eller efterfrågekrav.

 • Tolka tekniska texter

  Läsa och förstå tekniska texter som ger information om hur man utför en uppgift, oftast förklarad steg för steg.

 • Tillämpa användningspolicyer för IT-system

  Följa skriftliga och etiska lagar och policyer när det gäller användning och administration av IT-system.

 • Förutse framtida IT-nätverksbehov

  Identifiera aktuell datatrafik och uppskatta hur tillväxten kommer att påverka IT-nätverket.

 • Hantera virtuella datorer

  Övervaka verktyg som VMware, kvm och Xen som används för att möjliggöra en virtuell datormiljö som körs ovanpå andra programvarumiljöer.

 • Definiera regler för brandvägg

  Ange regler för en uppsättning komponenter som syftar till att begränsa åtkomst mellan nätgrupper eller ett visst nät och internet.

 • Tillhandahålla teknisk dokumentation

  Utarbeta dokumentation för befintliga och kommande produkter eller tjänster med en beskrivning av deras funktionalitet och sammansättning på ett sådant sätt att den är begriplig för en bred publik utan teknisk bakgrund och uppfyller fastställda krav och standarder. Uppdatera dokumentationen.

 • Integrera systemkomponenter

  Välja ut och använda integrationstekniker och -verktyg för att planera och genomföra integrering av maskin- och programvarumoduler och -komponenter i ett system. Tillämpa särskilda testmetoder för att säkerställa integriteten i samband med systemintegrering.

 • Hantera e-postvärdtjänst

  Ansvara för den dagliga driften av en privat e-postplattform genom att underhålla och justera tjänsterna som ingår i plattformen, t.ex. skräppost- och virusskydd, blockering av annonser, ny webbplatsdesign och sökmotoroptimering.

 • Underhålla inställningar för internetprotokoll

  Tillämpa internetprotokollkonfiguration (ipconfig) för att samla in data om konfigurationsvärden för TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) i syfte att identifiera enheter och deras IP-adresser.

Source: Sisyphus ODB