Yrke naturvårdsförvaltare

Naturvårdsförvaltare ansvarar för diverse aktiviteter som förvaltar och upprätthåller den naturliga miljön och tillhörande offentliga platser och rekreationsplatser. De uppmuntrar besökare att komma till öppna platser/landsbygden, öka medvetenheten om den naturliga miljön och skydda och bevara det öppna utrymmet/den öppna landsbygden för framtida njutning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljöskyddslagstiftning för jordbruk och skogsbruk

  Kunskap om miljölagstiftning samt riktlinjer och principer som rör jordbruk och skogsbruk. Kunskap om hur lokala jordbruksverksamheter och -metoder påverkar miljön. Vidta åtgärder för att anpassa produktionen efter nya miljölagar och -riktlinjer.

 • Skadedjursbekämpning för grödor

  Typer av och egenskaper hos skadedjur i växter och grödor. Olika typer av skadedjursbekämpningsmetoder, åtgärder med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växter eller grödor, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Växtarter

  De olika typerna av växter, träd och buskar och deras särskilda egenskaper. 

 • Vård av naturområden

  Metoder för att bevara tillgångar (både naturliga och konstruerade) i naturområden, inklusive programutveckling och genomförande.

 • Växters egenskaper

  De växtsorter som finns, deras egenskaper och strukturella och funktionella särdrag beroende på livsmiljö.

 • Djurarter

  Egenskaper hos olika djurarter och djurraser (av betydelse för yrket).

 • åtgärder mot växtsjukdomar

  Typer och egenskaper av sjukdomar hos växter och grödor. Olika slags bekämpningsmetoder, aktiviteter med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växt eller gröda, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

Färdigheter

 • Bevara naturresurser

  Skydda vatten och naturresurser och samordna åtgärder. Samarbeta med miljöorgan och personal som arbetar med resurshantering.

 • Bedöma risker förknippade med trädhantering

  Utvärdera risker och faror, vidta effektiva åtgärder för att minimera riskerna och återställa träden till det ursprungliga skicket eller plantera nya.

 • Leda ett skogsförvaltningsteam

  Leda ett team eller en besättning för skogsbruk och vägleda dem till det gemensamma målet att genomföra en rad olika uppdrag och uppgifter som rör skogsbruket.

 • Ansvara för växtodling

  Övervaka och analysera den totala produktionen av grödor för att säkerställa en effektiv produktionsprocess med beaktande av miljöbestämmelserna.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Utföra insatser för att bekämpa ogräs

  Genomföra besprutningar för att bekämpa ogräs och växtsjukdomar i enlighet med nationella branschkrav och kundkrav.

 • Identifiera kännetecken hos växter

  Identifiera och klassificera kännetecken hos växter. Kunna känna igen olika typer av lökar till namn samt efter storlekssortering, fältmärkning och lagermärkning.

 • Använda utrustning för skötsel av gräsytor

  Använda utrustning för skötsel av gräsytor som häckklippare, gräsklippare och grästrimmer.

 • Ge råd om gödselmedel och herbicider

  Kunna ge råd om när och var det kan vara nödvändigt att använda gödselmedel och växtbekämpningsmedel.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Förbereda planteringsyta

  Förbereda planteringsyta och mark för plantering genom till exempel gödsling, komposttäckning för hand eller med hjälp av mekaniska verktyg eller maskiner; förbereda frön och växter för sådd och plantering genom att säkerställa kvaliteten på dessa. Så och plantera för hand, med hjälp av mekaniska verktyg eller maskiner och i enlighet med nationell lagstiftning.

 • Bygga stängsel

  Sätta upp stängsel med hjälp av en hålgrävmaskin, spade, hejare och andra manuella verktyg.

 • Utarbeta program för arbeten inom naturområden

  Utarbeta, genomföra och se över program för arbeten inom naturområden (tillhandahållande av tjänster) för att se till att programmen kan fullbordas med tilldelade resurser och inom angivna tidsramar.

 • Hantera insamlat avfall

  Flytta insamlat avfall till den angivna insamlingsplatsen och bortskaffa avfallet i enlighet med rättsliga och organisatoriska krav.

 • Bekämpa skadegörare

  Genomföra sprutningsåtgärder mot skadedjur och sjukdomar i enlighet med den nationella branschens och kundernas krav. Sprida gödselvatten och gödselmedel i enlighet med de lokala miljöbestämmelserna.

 • Beräkna gårdens kostnader

  Tillhandahålla kostnadsanalys för relevanta lösningar och föreslagna åtgärder med beaktande av typen av gården och principerna för långsiktig planering.

 • Utföra åtgärder för att bekämpa sjukdomar och skadedjur

  Vidta åtgärder för bekämpning av sjukdomar och skadegörare med hjälp av konventionella eller biologiska metoder och med beaktande av klimat, typ av växt eller gröda samt arbetsmiljö- och miljöskyddsbestämmelser. Förvara och hantera bekämpningsmedel i enlighet med rekommendationer och lagstiftning.

 • Uppföra murverk i trädgårdar

  Skapa olika typer av murverk som är specifika för trädgårdar, såsom väggar, trappor osv.

 • Sköta teknisk utrustning

  Upprätthålla en förteckning över odlingsapparatur och -utrustning. Beställa ytterligare material vid behov.

 • Använda trädgårdsmaskiner

  Använda trädgårdsmaskiner och assistera med service. Se till att fordonen är trafiksäkra innan arbetet påbörjas.

 • Plantera gröna växter

  Plantera växtfrön manuellt eller med markutrustning.

 • Använda utrustning för landskapsarbeten

  Använda olika utrustning för landskapsarbeten, t.ex. motorsåg, kantskärare, tillskärare, hacka, kantsåg, gräsklippare, blåsmaskin, tippvagn, torvskärare, grästrimmer, planteringsborr och borrmaskin.

 • Läsa kartor

  Läsa kartor på ett effektivt sätt.

 • Garantera hälsa och säkerhet för vattenbrukspersonal

  Se till att rutiner för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen fastställs och följs i alla vattenbruksanläggningar, inklusive vattenkassar. Se till att både personalen och allmänheten är informerade och att verksamheten utförs i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter.

Source: Sisyphus ODB