Yrke naturvårdshandläggare

Naturvårdshandläggare förvaltar och förbättrar den lokala miljön inom alla sektorer i ett lokalsamhälle. De främjar medvetenhet om och förståelse för den naturliga miljön. Detta arbete kan vara mycket varierande och omfatta projekt som rör arter, livsmiljöer och samhällen. De utbildar människor och ökar den allmänna medvetenheten om miljöfrågor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förebyggande av bränder

  Föreskrifter om brand- och explosionsskydd och om den utrustning, de system och de metoder som används.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Ekologi

  Undersökning av hur organismer samverkar och hur de förhåller sig till den omgivande miljön.

Färdigheter

 • Forska om växter

  Samla in och analysera data om växter för att identifiera deras grundläggande aspekter såsom ursprung, anatomi och funktion.

 • Forska om djur

  Samla in och analysera data om djurs liv för att identifiera grundläggande aspekter som ursprung, anatomi och funktion.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • övervaka naturskydd

  Utvärdera och övervaka aspekter inom naturskydd i olika habitat och områden.

 • Analysera miljödata

  Analysera data som tolkar korrelationer mellan mänskliga aktiviteter och miljöeffekter.

 • Utbilda människor om natur

  Tala med olika målgrupper om t.ex. information, koncept, teorier och/eller aktiviteter som rör naturen och dess bevarande. Ta fram skriftlig information. Denna information kan presenteras i en rad olika format, t.ex. informationstavlor, informationsblad, affischer, text på webbplatser osv.

 • Bedöma miljöpåverkan

  Övervaka miljöpåverkan och göra bedömningar i syfte att identifiera och minska organisationens miljörisker och samtidigt ta hänsyn till kostnaderna.

 • Genomföra handlingsplaner för biologisk mångfald

  Främja och implementera lokala och nationella handlingsplaner för biologisk mångfald i samarbete med lokala/nationella lagstadgade och frivilliga organisationer.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Rapportera om miljöfrågor

  Sammanställa miljörapporter och diskutera miljöfrågor. Informera allmänheten eller andra berörda parter om den senaste utvecklingen inom miljö, prognoser om miljöns framtid samt eventuella problem och möjliga lösningar.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Ge råd om bevarande av natur

  Tillhandahålla information och föreslå åtgärder som rör bevarandet av naturen.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Skydda naturområden

  Skydda ett naturområde genom övervakning av användning och efterlevnad av föreskrifter.

 • Främja hållbarhet

  Främja begreppet hållbarhet för allmänheten, kollegor och andra yrkesverksamma inom området genom tal, guidade rundturer, visningar och workshoppar.

 • Främja hållbar förvaltning

  Bidra till planering och policyutveckling för hållbar förvaltning, inbegripet bidrag till miljökonsekvensbedömningar.

Source: Sisyphus ODB