Yrke notarius publicus

Notarius publicus kontrollerar äktheten och legitimiteten hos officiella handlingar, till exempel deklarationer, certifikat, kontrakt, urkunder och köpeavtal. De granskar dokumenten, bevittnar undertecknandet och autentiserar dem. De förvaltar eder och intyganden samt utför andra ärenden som är typiska för notarius publicus.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

 • Civilrätt

  Bestämmelser och deras tillämpning vid tvister mellan olika parter.

 • Statsrätt

  De förordningar som innefattar de grundläggande principer eller etablerade prejudikat som styr en stat eller en organisation.

 • Offentlig rätt

  Den del av lagen som styr förhållandet mellan individer och samhället samt förhållandet mellan individer som direkt berör samhället.

 • Avtalsrätt

  Rättsliga principer som reglerar skriftliga avtal mellan parter gällande utbyte av varor eller tjänster, inbegripet avtalsförpliktelser och uppsägning av avtal.

Färdigheter

 • Bevittna undertecknandet av handlingar

  Iaktta och intyga sanningsenligheten av dokument och juridiskt bindande undertecknande av dokument.

 • Träffa klienter i rättsliga ärenden

  Träffa, intervjua och ge råd till kunder för att bli förtrogen med deras behov i rättsliga frågor och upprätta ett samarbete som grundar sig på yrkesutövarens eller den juridiska byråns specialisering.

 • Bestyrka handlingar

  Bestyrka officiella handlingar, se till att deras sammansättning och det sätt på vilket de har undertecknats och verifierats överensstämmer med bestämmelserna och därmed fastställa handlingens äkthet och rättsliga verkan.

 • Förestava eder

  Förestava eder som löften om sanningsenlighet av handlingar för att de ska kunna betraktas som tillförlitliga.

 • Kontrollera officiella handlingar

  Kontrollera en persons officiella handlingar, t.ex. körkort och ID-kort, för att se till att lagstiftning efterlevs samt för att identifiera och bedöma individer.

 • Ta upp edsvurna utsagor

  Ta emot edsvurna utsagor och bekräfta riktigheten av de skriftliga utsagorna under ed som avlagts av fysiska personer på frivillig basis.

 • Tolka lagen

  Tolka lagen under utredningen av ett ärende för att känna till de korrekta förfarandena vid handläggning av ärendet, ärendets specifika status och de berörda parterna, de eventuella resultaten och hur man ska lägga fram de bästa argumenten för det mest förmånliga resultatet.

 • Utfärda officiella handlingar

  Utfärda och certifiera officiella handlingar åt nationella medborgare och utlänningar, t.ex. pass och intyg.

Source: Sisyphus ODB