Yrke oenolog

Oenologer spårar vintillverkningsprocessen i dess helhet och övervakar anställda på vinfabriker. De övervakar och samordnar produktionen för att säkerställa vinets kvalitet och ger även råd genom att fastställa värdet och klassificeringen av de viner som produceras.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Egenskaper för vin

  Internationella viners ursprung och egenskaper.

 • Produktionsprocesser i vinfabrik

  Produktionsprocesser och säkerhetskrav inom vinproduktion. Principer för vinframställning. Teknik och flödesteknik (pumpar och slangar).

 • Vinblandning

  Processer för blandning av viner med beaktande av faktorer som påverkar hur vin uppfattas av provsmakaren och eliminerar allt som kan hindra objektiv provning.

 • Livsmedelsindustri

  Respektive bransch och de processer som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. urval, bearbetning, förpackning och lagring av råvaror.

 • Vindruvssorter

  Vindruvssorter och de typer av vin som kan produceras av dem. Specifikationer under jäsning och behandling av juicen under processen.

 • Jäsning av drycker

  Jäsningsprocesser i samband med omvandling av socker till alkohol, gaser och syror. 

 • Typer av vin

  Det stora utbud av olika viner, inklusive sorter, ursprungsregioner och vinernas särskilda egenskaper. Vinets framställningsprocess, såsom druvsort, jäsningsmetod och de olika skördar som slutprodukten består av.

 • Bioteknik

  Teknik som använder, modifierar eller utnyttjar biologiska system, organismer och cellkomponenter för att utveckla ny teknik och nya produkter för särskilda användningsområden.

 • Patogena mikroorganismer i livsmedel

  Identifiering och egenskaper hos patogena mikroorganismer i livsmedel och lämpliga förebyggande metoder för att förhindra dess reproduktion i livsmedel.

 • Finansiell kapacitet

  Finansiella transaktioner som beräkningar, kostnadsuppskattningar och budgetförvaltning med beaktande av relevanta kommersiella och statistiska uppgifter, till exempel uppgifter om material, varor och arbetskraft.

 • Filtreringsprocesser för drycker

  Säkra och kostnadseffektiva metoder för att avlägsna föroreningar från livsmedel och förlänga hållbarheten. Betydelsen av föroreningskontroll och hur den bidrar till en produkt av högre kvalitet, en betydande minskning av avfallet och att produkten försämras i så låg grad som möjligt.

 • Vinjäsning

  Vinjäsning, som omfattar de olika steg som ska följas, tidpunkterna i processen och produktens parametrar.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

Färdigheter

 • Assistera vid tappning

  Förbereda vin för tappning. Bistå vid tappning och korkning.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Analysera livsmedels- och dryckesprover

  Undersöka om livsmedel eller drycker är säkra att konsumeras av människor. Kontrollera att de viktigaste ingredienserna har rätt koncentration och att märkningsdeklarationerna och halten av näringsämnen i dessa är korrekta. Se till att prover av livsmedel och drycker följer särskilda standarder eller förfaranden.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • övervaka vintillverkningsprocesser

  Ha den expertis som krävs för att utöva tillsyn av hela vinproduktionsprocessen utifrån bred kunskap och lång erfarenhet. Denna övergripande synvinkel gör det möjligt för personen att fatta beslut och vägleda de anställda mot att uppnå ett utmärkt vin.

 • Göra sensorisk utvärdering

  Utvärdera kvaliteten på en viss typ av mat eller dryck på grundval av utseende, lukt, smak, arom m.m. Föreslå möjliga förbättringar och jämförelser med andra produkter.

 • Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel

  Kontrollera flaskor avsedda för livsmedel. Tillämpa testförfaranden för flaskor för att kontrollera om flaskan är lämpad för att innehålla livsmedel och drycker. Följa rättsliga eller företagsmässiga specifikationer för tappning.

 • Markera skillnader i färg

  Identifiera skillnader mellan färger, till exempel färgnyanser.

 • Sköta vinförsäljning

  Hantera alla aspekter av vinförsäljningen. Kommunicera med medlemmar via telefon och e-post. På lämpligt sätt följa upp för att åstadkomma försäljning av vin.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Tillämpa detaljerade förfaranden för livsmedelstillverkning

  Tillämpa detaljerade förfaranden för livsmedelstillverkning med stor uppmärksamhet och detaljerad information om alla steg i skapandet av en kvalitetsprodukt.

 • Förbereda behållare för jäsning av drycker

  Förbereda behållare för jäsning av drycker beroende på typen av dryck som ska produceras. Detta omfattar de egenskaper som olika typer av behållare kan ge slutprodukten.

 • Föra register över processer i vinkällare

  Förvaltning av förteckningen över vinkällare med tanke på åldrande och blandning.

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Utforma standarder för produktionsanläggningar

  Säkerställa hög säkerhetsstandard och kvalitet i anläggningar, system och arbetstagarnas beteende. Se till att förfaranden och revisionsstandarder följs. Se till att maskiner och apparater i produktionsanläggningen är lämpliga för uppgiften.

 • Sköta maskiner för vintillverkning

  Sköta maskiner, apparater och specialutrustning för produktion och framställning av vin. Utföra underhåll och vidta förebyggande åtgärder för att se till att maskinerna är funktionsdugliga.

 • Blanda drycker

  Blanda drycker för att skapa nya dryckesprodukter som är attraktiva på marknaden, intressanta för företag och innovativa inom branschen.

 • Lagra vin på lämpligt sätt

  Korrekt metod för att lagra olika typer av viner.

 • Filtrera vin

  Filtrera vinet för att avlägsna alla fasta rester. Placera filtrerat vin i tankar eller fat för lagring och mognadslagring.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa pastöriseringsprocesser

  Följa och tillämpa förfaranden för att pastörisera livsmedel och drycker. Känna igen egenskaperna hos produkterna som ska pastöriseras och anpassa förfarandena i enlighet med detta.

Source: Sisyphus ODB