Yrke ombudsman

Ombudsmän löser tvister mellan två parter som en opartisk medlare om det föreligger en maktobalans. De intervjuar de berörda parterna och undersöker ärendet för att nå en lösning som gynnar dem båda. De ger råd om konfliktlösning och erbjuder stöd till kunder. De arbetar främst med klagomål mot offentliga institutioner och myndigheter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

Färdigheter

 • Visa interkulturell medvetenhet

  Visa aktning för kulturella skillnader genom att vidta åtgärder som underlättar positiv samverkan mellan internationella organisationer eller mellan grupper eller individer från olika kulturer samt främja integration i en gemenskap.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Arbeta med konflikthantering

  Ta ansvar för hanteringen av alla klagomål och tvister med empati och förståelse för att uppnå en lösning. Vara fullt medveten om alla protokoll och rutiner för socialt ansvar och kunna hantera problem med spelande på ett professionellt sätt med mognad och empati.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Hantera kontrakttvister

  Hantera frågor som uppstår mellan parter i ett avtal och utarbeta möjliga lösningar för att undvika rättsprocesser.

 • Visa opartiskhet

  Utföra uppgifter för tvistande parter eller klienter utifrån objektiva kriterier och metoder utan beaktande av fördomar eller partiskhet, för att fatta eller underlätta objektiva beslut och resultat.

 • Underlätta förlikning

  Underlätta en officiell förlikning mellan två parter i tvisten, se till att båda parter enas om det beslut som har fattats samt upprätta nödvändiga dokument och se till att båda parter undertecknar dem.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Tillämpa kunskaper om mänskligt beteende

  Tillämpa principer som rör gruppbeteende, tendenser i samhället och verkan av samhällsdynamik.

 • Hantera konflikter

  Medla i konflikter och spända situationer genom att agera mellan parter, t.ex. tjänsteanvändare, andra viktiga såsom familjer och institutioner, och sträva efter att få till stånd en överenskommelse, försona och lösa problem.

 • Visa empati

  Visa empati för att förebygga alla former av symboliskt våld och isolering och för att se till att hänsyn tas till alla. Detta ska omfatta en förmåga att förstå olika verbala och icke-verbala budskap och känslor.

Source: Sisyphus ODB