Yrke omvärldsanalytiker

Omvärldsanalytiker samlar kunskaper om respektive bransch och de innovativa processerna i branschen samt kontrasterar dem mot företagets verksamhet för att förbättra den. De inriktar sin analys på processer för försörjningskedjan, lager, lagring och försäljning för att främja kommunikation och öka inkomster.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Statistisk analysprogramvara

  Programvarusystem (SAS) för avancerad analys, omvärldsbevakning, datahantering och prediktiv analys.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Verksamhetsanalys

  Forskningsområde som rör identifiering av affärsbehov och -problem samt vilka lösningar som skulle kunna begränsa eller förhindra ett företag från att fungera väl. Verksamhetsanalys omfattar IT-lösningar, marknadsutmaningar, policyutveckling och strategiska frågor.

 • Affärsledningsprinciper

  Principer som reglerar metoder för affärsledning, t.ex. strategisk planering, metoder för effektiv produktion, samordning av personal och resurser.

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • Organisationsstrategier

  Strategier för att uppnå definierade mål som rör utvecklingen och bevarandet av en organisation.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

Färdigheter

 • Utarbeta företagsstrategier

  Tänka ut, planera och utarbeta strategier för företag och organisationer som syftar till att uppnå olika mål, till exempel etablering av nya marknader, renovering av ett företags utrustning och maskiner, genomförande av prissättningsstrategier osv.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Samordna arbete för företagsutveckling

  Samordna insatser, planer, strategier och åtgärder mellan företagens avdelningar för att öka verksamhetens tillväxt och omsättning. Framhålla affärsutveckling som det slutliga målet för alla insatser som görs inom företaget.

 • Analysera en verksamhets IT-kontext

  Undersöka en organisations externa och interna miljö genom att kartlägga dess styrkor och svagheter för att skapa en bas för företagsstrategier och ytterligare planering.

 • Skapa en arbetsmiljö präglad av kontinuerlig förbättring

  Tillämpa förvaltningsmetoder med inriktning mot kontinuerlig förbättring och förebyggande underhåll. Fokusera på problemlösning och principer för lagarbete.

 • Utföra verksamhetsanalys

  Utvärdera hur det går för en verksamhet, både som sådan och i relation till den konkurrensutsatta affärssfären, genom att göra research, sätta uppgifter i samband med affärsverksamhetens behov och identifiera möjligheter.

 • Hantera affärskunskaper

  Inrätta strukturer och distributionspolicyer för att möjliggöra eller förbättra informationsutnyttjande med hjälp av lämpliga verktyg för att ta fram, skapa och utöka företagets kompetens.

 • Tolka affärsinformation

  Hämta och analysera olika typer av information med avseende på företagsledningen i syfte att dra slutsatser om projekt, strategier och utveckling.

 • Förbättra affärsprocesser

  Optimera en organisations serie av insatser för att uppnå effektivitet. Analysera och anpassa befintliga affärstransaktioner för att fastställa och uppnå nya mål.

 • Ge råd om effektivitetsförbättringar

  Analysera information och detaljer om processer och produkter för att ge råd om möjliga effektivitetsförbättringar som skulle kunna genomföras och skulle innebära en bättre resursanvändning.

 • Hantera resultatindikatorer för projekt

  Samla in, rapportera, analysera och skapa nyckeltal för ett projekt för att mäta dess framgång.

 • Följa nyckeltal

  Identifiera de kvantifierbara åtgärder som ett företag eller en industri använder för att mäta eller jämföra resultat när det gäller att uppnå sina operativa och strategiska mål, med hjälp av resultatindikatorer.

 • Samla in teknisk information

  Tillämpa systematiska undersökningsmetoder och kommunicera med berörda parter för att hitta specifik information och utvärdera undersökningens resultat för att bedöma informationens relevans, tillhörande tekniska system och utveckling.

 • Fastställa oupptäckta organisationsbehov

  Använda insamlade uppgifter och information från intervjuer med berörda parter och analysera organisatoriska dokument i syfte att upptäcka osedda behov och förbättringar som skulle stödja organisationens utveckling. Kartlägga organisationens behov när det gäller personal, utrustning och förbättring av verksamheten.

 • Kontrollera genomförandet av företagets policy

  Kontrollera företagets policy och föreslå förbättringar för företaget.

 • Integrera företagets strategi i den dagliga verksamheten

  Reflektera över företags strategiska grund, dvs. deras uppdrag, visioner och värden, för att integrera denna grundval i jobbets prestanda.

 • Se till att policy efterlevs

  Säkra kontinuerlig efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen och företagets arbetsmiljörutiner på arbetsplatsen och på offentliga platser. Säkerställa medvetenhet om och efterlevnad av företagets alla policyer på arbetsmiljöområdet samt om lika möjligheter på arbetsplatsen. Utföra andra uppgifter som rimligen kan krävas.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Lägga fram förbättringsstrategier

  Identifiera bakomliggande orsaker till problem och lägga fram förslag till effektiva och långsiktiga lösningar.

 • Ta fram strategier för att generera intäkter

  Utarbeta metoder utifrån vilka ett företag ska marknadsföra och sälja en produkt eller tjänst i syfte att generera intäkter.

Source: Sisyphus ODB