Yrke operatör, gasanläggning

Operatörer (gasanläggning) hanterar och utför underhåll på distributionsutrustning på gasdistributionsanläggningar. De distribuerar gas till kommunala anläggningar eller konsumenter samt säkerställer att rätt tryck upprätthålls i gasrörledningar. De övervakar även överensstämmelsen med planering och efterfrågan.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Gasbränsle

  Gasformiga bränslen, till exempel acetylen, oxybensin, oxyhydrogen m.fl., samt dess olika kvaliteter, tillämpningar och de faror som är kopplade till dem.

 • Distributionssystem för bränsle

  Känna till alla aspekter av bränslefördelningssystemet och komponenter såsom rörledningssystem, ventiler, pumpar, filter och bränsleövervakare.

 • Typer av rörledningar

  Kunskap om olika typer av rörledningar och deras olika användningsområden. Skilja mellan de rörledningar som används för att transportera varor över korta och långa avstånd och förstå deras respektive matningssystem.

 • Bestämmelser för rörledningstransport

  Ha kunskap om de bestämmelser som gäller för rörledningstransport och deras tillämpning på olika rörledningsområden. Tillämpa bestämmelser för transport via rörledning/pipeline vid byggnation av nya anläggningar.

Färdigheter

 • Hantera gasbehållare

  Hantera gasbehållare på ett säkert sätt och se till att de följer arbetsmiljölagstiftningen.

 • Rapportera incidenter i samband med bränsledistribution

  Utarbeta formulär baserade på det som hittats vid temperatur- och vattennivåkontroller av pumpsystemet; producera rapporter som ingående beskriver eventuella problem eller inträffade incidenter.

 • Reglera flödet av ämnen i rörledningar

  Reglera flödet av ämnen som gaser, kemikalier, oljor och andra material som transporteras via rörledningar och pumpstationer.

 • Säkerställa korrekt gastryck

  Säkerställa nödvändigt, vanligtvis konstant, gastryck som är en del av en maskin eller ett verktyg, t.ex. handbrännare, som används för bearbetning av metallarbetsstycken under metalltillverkningsprocesser.

 • Kontrollera efterlevnad av gasdistributionsschema

  Övervaka driften av en gasdistributionsanläggning samt gasdistributionssystem så att distributionsmålen uppfylls och gasförsörjningsbehoven tillfredsställs.

 • Upptäcka brister i rörledningsinfrastruktur

  Upptäcka brister i rörledningsinfrastrukturen under konstruktionen eller med tidens gång. Upptäcka brister, t.ex. konstruktionsbrister, korrosion, markrörelser, tryckmätningsuttag som gjorts av misstag och annat.

 • Se till att utrustning för bränsledistribution genomgår underhåll

  Genomföra regelbundna underhålls- och säkerhetsprogram avseende alla aspekter av bränsledistribution, visa expertkunskap om förfaranden för uppsamling av spill, förebyggande åtgärder och kontrollåtgärder, reparation av bränsleterminalsystem samt genomförande av förebyggande underhåll av dessa system.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • Förebygga försämring av rörledningar

  Säkerställa bevarandet av rörledningar genom att se till att systemet och ytbeläggningarnas egenskaper upprätthålls på lämpligt sätt. Förebygga korrosion, läckage och andra problem.

 • Följa upp rörledningsinfrastrukturers funktion

  Utföra uppföljningsåtgärder relaterade till planen, tidsschemat för distribution och den tjänst som tillhandahålls av rörledningsinfrastrukturen. Se till att rörledningens uppgifter utförs och att de uppfyller kundavtalen.

 • Säkerställa underhåll av utrustning

  Se till att den utrustning som krävs för verksamheten regelbundet kontrolleras avseende fel, att rutinunderhåll utförs och att reparationer planeras och utförs vid skada eller fel.

Source: Sisyphus ODB