Yrke optomekanikingenjör

Optomekanikingenjörer projekterar och utarbetar optomekaniska system, anordningar och komponenter såsom optiska speglar och optiska fästen. Opiomekanisk teknik kombinerar optisk teknik med mekanisk teknik vid konstruktion av dessa system och anordningar. De bedriver forskning, utför analyser, testar utrustning och övervakar forskning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Egenskaper hos optiska glas

  Egenskaperna hos optiska glas såsom brytningsindex, dispersion och kemiska egenskaper.

 • Tillverkning av optisk utrustning

  Processen och de olika stegen i tillverkningen av en optisk produkt, från design- och prototypstadiet till tillverkning av optiska komponenter och linser, montering av optisk utrustning, och mellan- och slutprovning av de optiska produkterna och dess komponenter.

 • Typer av optisk utrustning

  Kunskap om olika typer av optiska instrument och linser, t.ex. mikroskop och teleskop, samt deras mekanik, komponenter och egenskaper.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Optikteknik

  Teknisk gren inriktad på utvecklingen av optiska instrument och tillämpningar, till exempel teleskop, mikroskop, linser, lasrar, fiberoptisk kommunikation och bildsystem.

 • Optomekaniska komponenter

  Komponenter som har mekaniska och optiska egenskaper, som optiska speglar, optiska fästen och optiska fibrer.

 • Brytkraft

  Brytkraft eller optisk kraft är den grad i vilken ett optiskt system, till exempel en lins, konvergerar eller divergerar ljus. Divergerande linser har en negativ brytkraft, medan konvergerande linser har en positiv brytkraft.

 • Optikkomponenter

  Komponenter och material som är nödvändiga för uppbyggnad av optiska instrument, till exempel linser och ramar.

 • Optiska instrument

  Egenskaper och användning av optiska instrument såsom linsmätare för att bestämma brytningsförmågan av linser, t.ex. glaslinser.

 • Optik

  Vetenskapen om ljusets beståndsdelar och reaktioner.

 • Standarder för optisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsstandarder och -föreskrifter för användning och tillverkning av optisk utrustning, inkl. optiska material, optiska komponenter, optiska system, oftalmologisk utrustning, optomekanisk utrustning, optisk mätutrustning, fotoutrustning samt optoelektronisk utrustning.

 • Optomekanik

  Undergrupp till maskinteknik som är specialiserad på optiska system och produkter, till exempel kikare, mikroskop, teleskop och spektrometrar, samt icke-mekaniska komponenter som optiska anordningar och optiska speglar.

Färdigheter

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Skapa modeller för optiska system

  Modellera och simulera optiska system, produkter och komponenter med hjälp av teknisk konstruktionsprogramvara. Bedöma produktens bärkraft och undersöka de fysiska parametrarna för att säkerställa en framgångsrik produktionsprocess.

 • Utveckla optiska testmetoder

  Utveckla testprotokoll för att möjliggöra olika analyser av optiska system, produkter och komponenter.

 • Studera litteratur i en fråga

  Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Använda utrustning för precisionsmätning

  Mäta storleken på en bearbetad del vid kontroll och märkning för att kontrollera om den överensstämmer med standarden genom användning av två- och tredimensionell precisionsmätutrustning, t.ex. passare, mikrometer och mätdon.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Designa optiska prototyper

  Designa och utveckla prototyper till optiska produkter och komponenter med hjälp av programvara för tekniska ritningar.

 • Testa optiska komponenter

  Testa optiska system, produkter och komponenter med ändamålsenliga optiska testmetoder, till exempel axialprovning och snedprovning.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Utföra dataanalys

  Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.

Source: Sisyphus ODB