Yrke ordningsvakt

Ordningsvakter övervakar kontinuerligt folksamlingar under evenemang såsom offentliga tal, idrottsevenemang eller konserter för att förebygga incidenter och snabbt reagera på eventuella incidenter. De kontrollerar inpassering till lokalen, övervakar folkmängdens uppförande, hanterar personer som uppför sig aggressivt samt genomför nödevakueringar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetshot

  Olika sorters hot mot den offentliga och privata säkerheten, t.ex. olaglig inresa, våldsamt beteende, ofredande, rån, stöld, överfall, kidnappning, mord och offentlig demonstration.

 • Bevakningsmetoder

  Bevakningsmetoder som används vid insamling av information och underrättelser i utredningssyfte.

 • Brandsäkerhetsföreskrifter

  Rättsliga regler som ska tillämpas för brandsäkerhet och förebyggande av brand vid en anläggning.

Färdigheter

 • Utföra säkerhetskontroller

  Övervaka och inspektera individers väskor eller personliga föremål för att säkerställa att individerna inte utgör något hot och att de beter sig enligt lagar och förordningar.

 • Patrullera områden

  Patrullera ett utsett område, hålla utkik efter och reagera på misstänkta och farliga situationer och kommunicera med beredskapsorganisationer.

 • Hantera konflikter

  Medla i konflikter och spända situationer genom att agera mellan parter, t.ex. tjänsteanvändare, andra viktiga såsom familjer och institutioner, och sträva efter att få till stånd en överenskommelse, försona och lösa problem.

 • Upprätthålla kontakter med säkerhetsmyndigheter

  Snabbt reagera på säkerhetsincidenter och överträdelser genom att ringa polisen och hålla kontakten med andra berörda parter som är inblandade i den potentiella lagföringen av gärningsmannen.

 • Hantera stöldskydd

  Arbeta stöld- och rånförebyggande, hantera övervakningsutrustning och vidta säkerhetsåtgärder vid behov.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Iaktta försiktighet

  Iaktta försiktighet under patrullering eller annan övervakning för att tillse skydd och säkerhet, hålla uppsikt efter misstänkt beteende eller andra oroväckande förändringar i mönster eller aktiviteter och reagera snabbt om sådana förändringar upptäcks.

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

 • Hantera aggressivt beteende

  Ha förmåga att snabbt reagera på negativa beteenden på ett professionellt sätt genom att vidta lämpliga och rättsliga åtgärder för att förhindra vidare aggressivitet, t.ex. muntliga varningar, lovligt bortförande från lokalerna eller gripa personen i fråga. Rapportera uppgifter om negativt beteende i enlighet med organisationens rutiner.

 • Fastställa terroristhot

  Identifiera risken för terroristhandlingar som utgör hot och fara inom ett visst område genom övervakning av aktiviteter av potentiellt farliga grupper, bedömning av risker i olika områden och insamling av underrättelser.

 • övervaka åtkomst för gäster

  Övervaka åtkomst för gäster samt se till att gästernas behov tillgodoses och att säkerheten upprätthålls i alla situationer.

 • Ta hand om evakueringsplaner

  Övervaka snabba och säkra utrymningsplaner.

 • Kontrollera folkmassa

  Kontrollera en folkmassa eller ett upplopp, se till att människor inte får inträde i avspärrade områden, övervaka folkmassans beteende och reagera på misstänkt och våldsamt beteende.

 • Hålla kontroll på personer

  Använda fysisk våld för att hindra eller styra personer som bryter mot bestämmelser om acceptabelt beteende, utgör ett hot för andra och begår våldshandlingar för att säkerställa att personen inte kan fortsätta med detta negativa agerande och för att skydda andra.

 • Garantera besökares hälsa och säkerhet

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att garantera fysisk säkerhet för en publik eller personer som besöker en aktivitet. Förbereda åtgärder i nödsituationer. Administrera första hjälpen och direkta nödevakueringar.

 • Iaktta självförsvarsprinciper

  Iaktta de principer enligt vilka en person endast bör använda så mycket våld som krävs för att avvärja en attack. Användning av dödligt våld är begränsad till situationer där angripare använder dödligt våld.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

Source: Sisyphus ODB