Yrke ortoptist

Ortoptister diagnostiserar och behandlar anomalier i binokulär syn. De undersöker, bedömer och behandlar synförsämring, skelning, amblyopi och störningar i ögonrörlighet. De tillämpar dessa metoder särskilt inom pediatri, neurologi, neurooftalmologi, oftalmologi, ortoptik, optometri, pleoptik och strabologi där man bedömer funktionella ögonsjukdomar för att lindra funktionsrubbningar i synsystemet. De ger även råd, vidtar förebyggande åtgärder och utför utbildningsverksamhet samt kan förskriva glasögon, t.ex. prismaglasögon.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Optik

  Vetenskapen om ljusets beståndsdelar och reaktioner.

 • Ortoptik

  Principerna, bedömningstekniken och behandlingen avseende ortoptik.

 • Barn- och ungdomspsykologi

  Studien av hur psykologiska aspekter kan influera och påverka sjukdomar och skador hos spädbarn, barn och ungdomar.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Medicinsk informationsteknik

  Processer och verktyg för analys och spridning av medicinska data med hjälp av datoriserade system.

 • Behandling av skelning

  Behandling som ges vid skelning hos patienter i alla åldrar.

 • Första hjälpen

  Akutvård som ges till en sjuk eller skadad person vid cirkulations- och/eller andningssvikt, medvetslöshet, sår, blödning, chock eller förgiftning.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • Synundersökningsmetoder hos ögonläkare

  De tekniker och metoder som används för att granska patientens syn och utföra relaterade mätningar.

 • Psykologi

  Människans beteende och prestationsförmåga med individuella skillnader i fråga om förmåga, personlighet, intressen, lärande och motivation.

 • Anestesi och intensivvård

  Anestesi och intensivvård är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

 • Typer av skelning

  Egenskaperna hos de olika typerna av strabism, t.ex. esotropi och hypertropi.

 • Tekniker för utprovning av kontaktlinser

  Tekniker och verktyg för att sätta in kontaktlinser.

 • Neurooftalmologi

  Sjukdomar i nervsystemet som påverkar synen och kontrollen av ögonrörelser.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Dokumentation inom hälso- och sjukvård

  De skriftliga standarder som man använder inom hälso- och sjukvård för att dokumentera sin verksamhet.

 • Medicinsk terminologi

  Innebörden av medicinska termer och förkortningar, läkemedelsrecept och olika medicinska specialiteter och kunskap om hur terminologin används på rätt sätt.

 • Barn- och ungdomsmedicin

  Barn- och ungdomsmedicin (eller pediatrik) är en medicinsk specialitet som anges i direktiv 2005/36/EG.

 • Hälso- och sjukvårdsetik

  Moraliska normer och rutiner samt etiska frågor och skyldigheter som gäller inom hälso- och sjukvårdsyrken, t.ex. respekt för mänsklig värdighet, självbestämmanderätt, informerat samtycke och patientsekretess.

 • Neurologi

  Neurologi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Patologi

  Komponenterna i en sjukdom, orsaken, utvecklingsmekanismerna, morfologisk förändring och de kliniska konsekvenserna av dessa förändringar.

 • Neurofysiologi

  Den medicinska specialitet som avser undersökning av nervsystemets funktioner.

Färdigheter

 • Ansvara för ortoptisk behandling

  Övervaka ortoptisk behandling genom att använda ocklusionbehandling för amblyopi, prismasterapi och övningar för konvergens- och fusionsförmåga där detta anges.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Informera beslutsfattare om hälsorelaterade utmaningar

  Ge nyttig information om vårdyrken för att se till att politiska beslut fattas till förmån för olika samhällsgrupper.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Testa synskärpan

  Testa patienternas synskärpa, djupseende, färgseende samt förmåga att fokusera och koordinera ögonen.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Utföra specialiserade ortoptiska tester

  Utföra specialiserade tester såsom färgseendetest, Ishihara, Farnsworth, D-15, Pseudoo-isokromatiska färgplattor, ögonfotografering och test av korneal ljusreflex, och analysera den information som erhållits vid dessa tester för att fastställa effekterna av allmän patologi på ögonen och effekter av ögonsjukdomar.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Utbilda om sjukdomsförebyggande insatser

  Erbjuda evidensbaserad rådgivning om förebyggande av ohälsa, informera och ge råd till individer och deras vårdare om förebyggande av ohälsa och/eller ge råd om hur deras miljö och hälsotillstånd kan förbättras. Ge råd om identifiering av risker som leder till ohälsa och hjälp att höja patienternas motståndskraft genom förebyggande strategier och strategier för tidigt ingripande.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Diagnostisera problem i synsystemet

  Identifiera och diagnostisera problem med synen, till exempel i samband med binokulär syn, okulär motilitet, amblyopi eller lat-öga, strabism, glaukom, diabetesretinopati, bedömning av ögats sensoriska status.

 • Ge råd till patienter om åtgärder för att förbättra synen

  Ge råd till patienter med nedsatt syn om strategier för att förbättra synen, t.ex. att använda förstoringsanordningar och belysningsutrustning.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Utföra ortoptisk behandling

  Utföra ortoptisk behandling genom att använda ocklusionsbehandling för amblyopi, prismasterapi och övningar av konvergens- och fusionsförmåga där detta anges.

 • Tillhandahålla synbehandling

  Använda lämpliga ortoptiska, pleoptiska och optiska behandlingsmetoder med hjälp av utrustning såsom glaslinser (”övningsglasögon”), prismor, filter, ögonlappar, elektroniska måltavlor eller balansplattor, och föreslå samt genomföra anpassningsalternativ eller möjligheter som syftar till att hantera synproblem i vardagen, övervaka förstärkningsövningar vid mottagningen och instruera patienten att göra övningar hemma.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Främja ögonhälsa

  Delta i verksamhet som bidrar till att främja ögonhälsa och förebygga ögonproblem.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Göra en undersökning

  Bedöma patientens fysiska tillstånd med beaktande av detaljerad information om tidigare skador, kirurgi, allmän hälsa, resurser och livsstil.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Registrera patienters framsteg i förhållande till behandling

  Registrera framsteg i patientens svar på en behandling genom att observera, lyssna och mäta resultaten.

 • Genomföra synrehabilitering

  Maximera den återstående synförmågan hos personer med låg synförmåga med hjälp av rehabiliteringsstrategier och förstoringshjälpmedel.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Ta emot remitterade patienter med ögonsjukdomar

  Ta emot remitterade patienter från akut ögonvård och neurologiska avdelningar, ögonkliniker, allmänläkare, hälsokonsulter och lokalkliniker.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Tillhandahålla behandlingsstrategier för hälsorisker

  Identifiera möjliga behandlingsprotokoll för människors hälsa i en viss gemenskap i fall som t.ex. infektionssjukdomar med stora konsekvenser på global nivå.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

Source: Sisyphus ODB