Yrke parkeringsvakt

Parkeringsvakter patrullerar gator för att se till att parkeringsreglerna följs, säkerställa ett fritt trafikflöde, garantera fotgängares säkerhet och säkerställa efterlevnad av trafik- och parkeringslagarna. De bidrar till brottsbekämpning och -förebyggande genom att bistå vid incidenter och tillhandahålla patrulltjänster.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Brottsbekämpning

  Olika organisationer som arbetar med brottsbekämpning, samt lagar och förordningar inom brottsbekämpande verksamhet.

 • Lokal geografi

  De fysiska och geografiska egenskaperna och beskrivningarna inom ett lokalt område, med gatunamn och inte enbart.

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

 • Parkeringsföreskrifter

  Gällande föreskrifter och förfaranden avseende parkeringsverksamhet.

Färdigheter

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Förelägga bötesstraff

  Identifiera en lagöverträdelse och utfärda lämpliga böter till förbrytaren i enlighet med bestämmelser och se till att personen är medveten om den specifika överträdelse som har begåtts.

 • övervaka trafikflöde

  Övervaka den trafik som passerar en viss punkt, t.ex. ett övergångsställe. Kontrollera mängden fordon, den hastighet med vilken de passerar och intervallet mellan att två fordon passerar.

 • Tolka trafiksignaler

  Observera trafikljus, vägförhållanden, trafiken i omgivningen och föreskrivna hastighetsgränser för att säkra säkerheten. Tolka trafiksignaler och handla i enlighet med detta.

 • Ledsaga fotgängare över gator

  Hjälpa fotgängare som har svårigheter att gå över gator genom att exempelvis stoppa trafiken om så behövs.

 • Bistå räddningstjänsten

  Bistå polis och räddningstjänst där det behövs.

 • Reglera trafik

  Reglera trafikflödet med hjälp av fastställda handsignaler, hjälpa trafikanter på vägen och hjälpa människor att korsa gatan.

 • Patrullera områden

  Patrullera ett utsett område, hålla utkik efter och reagera på misstänkta och farliga situationer och kommunicera med beredskapsorganisationer.

 • Se till att lagen tillämpas

  Se till att lagar följs och vidta korrekta åtgärder vid lagöverträdelser för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning och upprätthållande av lag och ordning.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

Source: Sisyphus ODB