Yrke parkeringsvakt

Parkeringsvakter patrullerar gator för att se till att parkeringsreglerna följs, säkerställa ett fritt trafikflöde, garantera fotgängares säkerhet och säkerställa efterlevnad av trafik- och parkeringslagarna. De bidrar till brottsbekämpning och -förebyggande genom att bistå vid incidenter och tillhandahålla patrulltjänster.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Brottsbekämpning

  Olika organisationer som arbetar med brottsbekämpning, samt lagar och förordningar inom brottsbekämpande verksamhet.

 • Lokal geografi

  De fysiska och geografiska egenskaperna och beskrivningarna inom ett lokalt område, med gatunamn och inte enbart.

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

 • Parkeringsföreskrifter

  Gällande föreskrifter och förfaranden avseende parkeringsverksamhet.

Färdigheter

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Förelägga bötesstraff

  Identifiera en lagöverträdelse och utfärda lämpliga böter till förbrytaren i enlighet med bestämmelser och se till att personen är medveten om den specifika överträdelse som har begåtts.

 • övervaka trafikflöde

  Övervaka den trafik som passerar en viss punkt, t.ex. ett övergångsställe. Kontrollera mängden fordon, den hastighet med vilken de passerar och intervallet mellan att två fordon passerar.

 • Tolka trafiksignaler

  Observera trafikljus, vägförhållanden, trafiken i omgivningen och föreskrivna hastighetsgränser för att säkra säkerheten. Tolka trafiksignaler och handla i enlighet med detta.

 • Ledsaga fotgängare över gator

  Hjälpa fotgängare som har svårigheter att gå över gator genom att exempelvis stoppa trafiken om så behövs.

 • Bistå räddningstjänsten

  Bistå polis och räddningstjänst där det behövs.

 • Reglera trafik

  Reglera trafikflödet med hjälp av fastställda handsignaler, hjälpa trafikanter på vägen och hjälpa människor att korsa gatan.

 • Patrullera områden

  Patrullera ett utsett område, hålla utkik efter och reagera på misstänkta och farliga situationer och kommunicera med beredskapsorganisationer.

 • Se till att lagen tillämpas

  Se till att lagar följs och vidta korrekta åtgärder vid lagöverträdelser för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning och upprätthållande av lag och ordning.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

Source: Sisyphus ODB