Yrke parlamentsassistent

Parlamentsassistenter ger stöd till tjänstemän och politiker i regionala, nationella och internationella parlament och utför logistiska uppgifter. De reviderar officiella handlingar och följer de rutiner som har fastställts av respektive parlament. De stödjer kommunikation med berörda parter och tillhandahåller det logistiska stöd som krävs för att hantera officiella processer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Politik

  Metoder, processer och studier av hur människor kan influeras, hur man får kontroll över en gemenskap eller ett samhälle och maktfördelningen inom ett samhälle och mellan samhällen.

 • Organisationsstrategier

  Strategier för att uppnå definierade mål som rör utvecklingen och bevarandet av en organisation.

 • Verksamhetsanalys

  Forskningsområde som rör identifiering av affärsbehov och -problem samt vilka lösningar som skulle kunna begränsa eller förhindra ett företag från att fungera väl. Verksamhetsanalys omfattar IT-lösningar, marknadsutmaningar, policyutveckling och strategiska frågor.

 • Offentlig politik

  Regeringens politiska aktiviteter, planer och avsikter gällande konkreta frågor under en mandatperiod.

 • Kommunikationsprinciper

  Gemensamma principer för kommunikation, t.ex. aktivt lyssnande, utarbetande av rapporter, anpassning av registret och respekt för andras medverkan.

 • Kommunikation

  Utbyte och förmedling av information, idéer, koncept, tankar och känslor genom att använda ett gemensamt system av ord, tecken och semiotiska regler via ett medium.

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

 • Kontorsprogramvara

  Programmens egenskaper och funktion, som t.ex. ordbehandling, kalkylblad, presentation, e-post och databas.

Färdigheter

 • Upprätthålla kontakter med myndighetstjänstemän

  Samråda och samarbeta med myndighetstjänstemän som hanterar frågor som är relevanta för dig eller ditt företag.

 • Utföra rutinmässiga kontorsuppgifter

  Planera, förbereda och genomföra dagliga aktiviteter på kontor såsom utskick, mottagande av leveranser, informering av chefer och anställda samt säkerställande av smidigt arbete.

 • Se över ritningar

  Korrekturläsa och ge återkoppling på tekniska ritningar eller utkast.

 • Kontrollera officiella handlingar

  Kontrollera en persons officiella handlingar, t.ex. körkort och ID-kort, för att se till att lagstiftning efterlevs samt för att identifiera och bedöma individer.

 • Utarbeta organisationspolicyer

  Utveckla och övervaka genomförandet av policyer som syftar till att dokumentera och närmare beskriva rutinerna kring organisationens verksamhet mot bakgrund av dess strategiska planering.

 • övervaka opinionsbildande arbete

  Hantera insatser som syftar till att påverka politiska, ekonomiska och sociala beslut. Se till att etiska riktlinjer och principer följs.

 • Respektera publikationsformat

  Lämna in textmaterial för tryckändamål. Respektera alltid erforderliga och förväntade publiceringsformat.

 • Ge synpunkter på utkast

  Se över och granska de utkast som lagts fram av andra lagstiftare för att förbättra kvalitetskontrollen och utveckla tillhörande kunskaper och färdigheter.

 • Samarbeta vid utformning av politik

  Tillhandahålla särskild kunskap och relevanta överväganden (t.ex. finansiella, rättsliga, strategiska) i frågor som bör beaktas vid utformningen av politik.

 • Kommunicera med intressenter

  Underlätta kommunikation mellan organisationer och berörda tredjeparter, t.ex. leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, för att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Förhandla med intressenter

  Förhandla om kompromisser med intressenter och sträva efter de mest fördelaktiga överenskommelserna för företaget. Detta kan omfatta uppbyggande av relationer med leverantörer och kunder samt säkerställande att produkterna är lönsamma.

 • Redigera pressmeddelanden

  Samla in information och skriva pressmeddelanden, anpassa registret till målgruppen och se till att budskapet förmedlas väl.

 • Ställa frågor om handlingar

  Revidera och formulera frågor om handlingar i allmänhet. Undersökning av handlingarnas fullständighet, sekretess, stil och särskilda instruktioner för hantering av dokument.

 • Kontrollera genomförandet av företagets policy

  Kontrollera företagets policy och föreslå förbättringar för företaget.

 • Utarbeta lagstiftning

  Utarbeta rättsakter för att göra rättsområden som behöver reformeras mer harmoniserade och tydliga.

 • Ge råd om kommunikationsstrategier

  Förse företag och organisationer med konsulttjänster avseende deras interna och externa kommunikationsplaner och deras representation, inbegripet deras närvaro på nätet. Rekommendera förbättringar i kommunikationen och se till att viktig information når alla anställda och att deras frågor besvaras.

 • Ge råd om efterlevnad av myndighetsföreskrifter

  Ge råd till organisationer om hur de kan förbättra sin efterlevnad av tillämpliga obligatoriska statliga bestämmelser samt vilka åtgärder som måste vidtas för att säkerställa fullständig efterlevnad.

 • Delta i parlamentets plenarmöten

  Bistå vid och stödja parlamentets plenarmöten genom att se över dokument, kommunicera med andra partier och se till att plenarmötena löper smidigt.

Source: Sisyphus ODB