Yrke patientadministratör

Patientadministratörer organiserar, uppdaterar och arkiverar patientuppgifter för att hålla dem tillgängliga för medicinsk personal. De överför medicinsk information från en patients pappersdokument till en elektronisk mall.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Dokumentation inom hälso- och sjukvård

  De skriftliga standarder som man använder inom hälso- och sjukvård för att dokumentera sin verksamhet.

 • Administrativa uppgifter i en medicinsk miljö

  Medicinska administrativa uppgifter som registrering av patienter, system för besöksbokning, patientjournalföring och upprepad ordination av läkemedel.

 • Hantering av patientjournaler

  Förfaranden som rör och vikten av journalföring i ett hälso- och sjukvårdssystem, t.ex. på sjukhus eller kliniker, de informationssystem som används för att föra och behandla journaler och hur man uppnår största möjliga noggrannhet i journaler.

 • Hälso- och sjukvårdssystem

  Hälso- och sjukvårdens struktur och funktion.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • IT-dokumenthantering

  Metoden för att spåra, hantera och lagra dokument på ett systematiskt och organiserat sätt samt föra ett register över de versioner som skapats och modifierats av specifika användare (historikspårning).

 • Databas

  Klassificering av databaser som anger deras syfte, egenskaper, terminologi, modeller och användningsområden, t.ex. XML-databaser, dokumentbaserade databaser och fulltextdatabaser.

 • Medicinsk informationsteknik

  Processer och verktyg för analys och spridning av medicinska data med hjälp av datoriserade system.

 • Diagnoskodning

  Matchning av kliniska intyg med standardkoder för sjukdomar och behandlingar genom användning av ett klassificeringssystem.

 • Datalagring

  Fysiska och tekniska koncept som anger hur digital datalagring ska organiseras i särskilda system, både lokalt, som hårddiskar och direktminnen (RAM), och på distans, via nätverk, internet eller molntjänster.

 • Medicinsk terminologi

  Innebörden av medicinska termer och förkortningar, läkemedelsrecept och olika medicinska specialiteter och kunskap om hur terminologin används på rätt sätt.

Färdigheter

 • Bevara vårdtagardatas konfidentialitet

  Följa och upprätthålla sekretessen för vårdbrukares sjukdoms- och behandlingsinformation.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Leverera fallbeskrivningar

  Överlämna fallbeskrivningar i tid till dem som begär dessa.

 • Säkerhetskopiera

  Införa rutiner för säkerhetskopiering av data och system för att säkerställa permanent och tillförlitlig systemdrift. Säkerhetskopiering av data för att säkra information genom kopiering och arkivering för att säkerställa integritet under systemintegrering och efter förlust av data.

 • Samla in journalstatistik

  Utföra statistisk analys av vårdpersonalens journaler med hänvisning till antalet sjukhusvistelser, utskrivning eller väntelistor.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Ansvara för digitala arkiv

  Skapa och underhålla datorarkiv och databaser samt införliva den senaste utvecklingen inom elektronisk informationslagringsteknik.

 • Lägga fram medicinska problem

  Betona viktiga medicinska problem på ett sätt som innebär att all vårdpersonal som använder registret uppmärksammas på dem.

 • Bearbeta data

  Mata in information i ett system för datalagring och dataåtkomst med hjälp av bland annat skanning, manuell inskrivning via tangentbord eller elektronisk dataöverföring för att bearbeta stora mängder data.

 • Använda system för hantering av elektroniska journaler

  Kunna använda särskild programvara för hantering av patientjournaler med hjälp av lämpliga handlingsregler.

 • Utföra klinisk kodning

  Identifiera och korrekt registrera en patients specifika sjukdomar och behandlingar med hjälp av ett klassificeringssystem för kliniska koder.

 • Samla in allmänna uppgifter om patienter

  Samla in kvalitativa och kvantitativa uppgifter om vårdanvändaren, hjälpa till vid ifyllande av frågeformuläret om befintligt och tidigare hälsotillstånd och registrera de åtgärder/tester som utförs av den behandlande läkaren.

 • Skriva på elektroniska enheter

  Skriva snabbt och felfritt på elektroniska enheter som datorer för att säkerställa snabb och korrekt inmatning av data.

 • Arkivera patientjournaler

  Korrekt förvara patientjournaler, inklusive testresultat och fallbeskrivningar, så att de lätt kan tas fram vid behov.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Ta fram patientjournaler

  Hitta, hämta och ta fram patientjournaler på förfrågan av behörig medicinsk personal.

Source: Sisyphus ODB