Yrke personskyddsväktare

Personskyddsväktare skyddar sina klienter mot personskada, överfall och trakasserier. De arbetar exempelvis med personer som politiker och skådespelare och följer med dem till olika evenemang och sammankomster. Personskyddsväktare iakttar omgivningen, förutser hot och reagerar på säkerhetsrisker. De kan bära och använda skjutvapen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kontrollmetoder

  Förfaranden som används i utredningsändamål, som övervakning via fysiska och elektroniska metoder, förhör av vittnen, insamling av föremål och uppgifter för bedömning och analys samt fysisk och elektronisk forskning i syfte att samla in uppgifter.

 • Säkerhetshot

  Olika sorters hot mot den offentliga och privata säkerheten, t.ex. olaglig inresa, våldsamt beteende, ofredande, rån, stöld, överfall, kidnappning, mord och offentlig demonstration.

Färdigheter

 • Kontrollera folkmassa

  Kontrollera en folkmassa eller ett upplopp, se till att människor inte får inträde i avspärrade områden, övervaka folkmassans beteende och reagera på misstänkt och våldsamt beteende.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Värna om viktiga kunder

  Hålla de kunder säkra som har en extraordinär risknivå genom att organisera och tillhandahålla relevant säkerhet.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

 • Utföra säkerhetskontroller

  Övervaka och inspektera individers väskor eller personliga föremål för att säkerställa att individerna inte utgör något hot och att de beter sig enligt lagar och förordningar.

 • Kontrollera undersökningsobjekt

  Samla in och kontrollera all relevant information om en person, ett företag eller ett annat subjekt inom ramen för en undersökning.

 • Hantera allvarliga händelser

  Vidta omedelbara åtgärder för att reagera på allvarliga händelser som påverkar individers säkerhet och trygghet i privata eller offentliga områden, t.ex. trafikolyckor.

 • Arbeta i skift

  Arbeta i roterande skift, där målet är att upprätthålla en tjänste- eller produktionslinje som löper dygnet runt varje vecka.

 • Kvarhålla brottslingar

  Hålla brottslingar och inkräktare på ett visst område.

 • Reagera lugnt i stressande situationer

  Reagera snabbt, lugnt och säkert på oväntade situationer, tillhandahålla en lösning som löser problemet eller minskar dess konsekvenser.

 • Iaktta självförsvarsprinciper

  Iaktta de principer enligt vilka en person endast bör använda så mycket våld som krävs för att avvärja en attack. Användning av dödligt våld är begränsad till situationer där angripare använder dödligt våld.

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

 • Identifiera misstänkt beteende

  Snabbt upptäcka och identifiera individer eller kunder som beter sig misstänkt och hålla dem under noggrann uppsikt.

 • Säkra lokaler

  Säkra lokaler genom att identifiera potentiella säkerhetsrisker. Om säkerhetsrisker upptäcks ska de avlägsnas så att klienten hålls säker.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Utföra kroppsvisitering

  Undersöka besökare genom kroppsvisitering, i syfte att upptäcka vapen eller olagliga ämnen.

 • Genomföra inspektionsrunda

  Genomföra rundor för att kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda.

 • Hålla sig alert

  Hålla dig fokuserad och alert hela tiden; reagera snabbt vid oförutsedda händelser. Koncentrera dig och bli inte tankspridd om du ska utföra en uppgift under lång tid.

 • Iaktta försiktighet

  Iaktta försiktighet under patrullering eller annan övervakning för att tillse skydd och säkerhet, hålla uppsikt efter misstänkt beteende eller andra oroväckande förändringar i mönster eller aktiviteter och reagera snabbt om sådana förändringar upptäcks.

 • Hantera konflikter

  Medla i konflikter och spända situationer genom att agera mellan parter, t.ex. tjänsteanvändare, andra viktiga såsom familjer och institutioner, och sträva efter att få till stånd en överenskommelse, försona och lösa problem.

 • Upprätthålla kontakter med säkerhetsmyndigheter

  Snabbt reagera på säkerhetsincidenter och överträdelser genom att ringa polisen och hålla kontakten med andra berörda parter som är inblandade i den potentiella lagföringen av gärningsmannen.

 • Hålla kontroll på personer

  Använda fysisk våld för att hindra eller styra personer som bryter mot bestämmelser om acceptabelt beteende, utgör ett hot för andra och begår våldshandlingar för att säkerställa att personen inte kan fortsätta med detta negativa agerande och för att skydda andra.

Source: Sisyphus ODB