Yrke planerare, livsmedelsproduktion

Planerare (livsmedelsproduktion) upprättar produktionsplaner, utvärderar alla variabler i processen och strävar efter att säkra uppfyllandet av produktionsmålen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Livsmedelslagstiftning

  Lagstiftning om livsmedels- och foderindustrin, inbegripet livsmedelstillverkning, hygien, säkerhet, råvaror, tillsatser, genetiskt modifierade organismer, märkning samt miljö- och handelsbestämmelser.

Färdigheter

 • Upprätthålla en uppdaterad yrkeskunskap

  Regelbundet delta i utbildningsseminarier, läsa facktidskrifter och aktivt delta i yrkessamfund.

 • öka arbetsflödet inom produktionen

  Förbättra arbetsflödet inom produktionen genom att analysera och utveckla logistiska planer som påverkar produktionen och distributionen.

 • Hålla sig informerad om innovationer i livsmedelsbranschen

  De senaste innovativa produkterna och teknikerna för bearbetning, konservering, förpackning och förbättring av livsmedelsprodukter.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Ha kontroll över utgifter

  Övervaka och upprätthålla effektiva kostnadskontroller vad gäller effektivitet, avfall, övertid och personal. Bedöma övertalighet samt sträva efter effektivitet och produktivitet.

 • Instruera personal

  Instruera underordnad personal genom att använda olika kommunikationsmedel. Anpassa kommunikationen till målgruppen i syfte att förmedla instruktioner på rätt sätt.

 • Uppnå kortfristiga mål

  Fastställa prioriteringar och omedelbara åtgärder för en kortsiktig framtid.

 • Utarbeta produktionsplaner för livsmedel

  Följa produktionsplanen inom överenskomna budget- och servicenivåer.

 • Uppnå produktivitetsmål

  Utarbeta metoder för att fastställa produktivitetsförbättringar, anpassa de mål som ska uppnås och den tid och de resurser som krävs.

 • Upptäcka flaskhalsar

  Identifiera flaskhalsar i försörjningskedjan.

 • Tillämpa statistiska metoder för kontrollprocesser

  Tillämpa statistiska metoder som försöksplanering och statistisk processtyrning för att kontrollera tillverkningsprocesser.

 • Analysera tillverkningsprocesser för att förbättra dem

  Analysera tillverkningsprocesser i syfte att uppnå förbättringar. Utför analyserna med målet att reducera produktionsförluster och tillverkningskostnader.

 • Anpassa produktionsnivåer

  Anpassa nuvarande produktionsnivåer och sträva efter att förbättra de nuvarande produktionssiffrorna för att skapa ekonomiska vinster och marginaler. Förhandla om förbättringar med försäljnings-, avsändnings- och distributionsavdelningarna.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Ta fram delmål utifrån produktionsplanen

  Dela upp produktionsplanen i dygns-, vecko- och månadsplaner med tydliga mål och målsättningar.

 • övervaka lagring av ingredienser

  Övervaka lagring av ingredienser och utgångsdatum med hjälp av veckorapporter som syftar till att ge god lagerrotation och minskat avfall.

 • Informera om produktionsplan

  Kommunicera en produktionsplan på alla nivåer så att målen, processerna och kraven är tydliga. Se till att informationen vidarebefordras till alla som är involverade i processen och att de tar på sig ansvaret för den övergripande framgången.

 • Hantera orderstock

  Ansvara för arbetskontroller och orderstock för att se till att arbetsordrar slutförs.

 • Säkerställa kostnadseffektivitet vid livsmedelstillverkning

  Se till att hela processen med livsmedelstillverkning, från mottagning av råvaror till produktion, livsmedelstillverkning och förpackningsprocesser, är kostnadseffektiv och effektiv.

 • Hjälpa till med råvaruhantering

  Hjälpa till med hantering av råvaror och växter som krävs av produktionsavdelningen. Övervaka behoven av material och informera om när lagernivåerna når en ny beställningsnivå.

 • Schemalägga regelbundet underhåll av maskiner

  Schemalägga och utföra regelbundet underhåll, rengöring och reparation av all utrustning. Beställa nödvändiga maskindelar och uppgradera utrustning när så krävs för att säkerställa optimal prestanda.

Source: Sisyphus ODB