Yrke polisutbildare

Polisutbildare utbildar provanställda från polisakademin (polisaspiranter) och även erfarna veteraner i den teori och praktik som är nödvändig för att bli polis. De håller teoretiska föreläsningar i akademiska ämnen såsom lagstiftning, statliga förordningar, samhällskontakter och mänsklig mångfald. De tillhandahåller även mer praktisk undervisning i fysisk träning, skötsel av skjutvapen, första hjälpen, självförsvarstaktik och körning. De förbereder och utarbetar även lektionsplaner och nya utbildningsprogram vid nya brottsbekämpningsrelaterade bestämmelser och problem. De övervakar studenternas framsteg, utvärderar dem individuellt och upprättar rapporter om prestationsbedömning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagligt våld

  De egenskaper som kännetecknar användningen av våld, en rättslära som tillämpas av polis och militära styrkor för att reglera utövandet av våld under ingripanden. Våldsutövandet ska vara en avvägning mellan säkerhetsbehov och etiska frågor inom ramen för angripares och misstänkta individers rättigheter och välbefinnande.

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

 • Brottsbekämpning

  Olika organisationer som arbetar med brottsbekämpning, samt lagar och förordningar inom brottsbekämpande verksamhet.

Färdigheter

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

 • Undervisa i polisutbildning

  Undervisa studenterna i polisutbildningens teori och praktik, särskilt när det gäller förebyggande av brott, utredning av olyckor och utbildning i skjutvapen, i syfte att hjälpa dem att arbeta inom detta område i framtiden.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Säkerställa att bestämmelserna rörande olika vapentyper följs

  Använda olika typer av skjutvapen och andra typer av vapen och matchande ammunition i enlighet med rättsliga krav.

 • Ge allmänheten anvisningar

  Ge instruktioner till allmänheten i situationer där de beter sig på ett sätt som inte överensstämmer med lagar och andra författningar, eller vägleda dem i onormala situationer.

 • Iaktta självförsvarsprinciper

  Iaktta de principer enligt vilka en person endast bör använda så mycket våld som krävs för att avvärja en attack. Användning av dödligt våld är begränsad till situationer där angripare använder dödligt våld.

 • Se till att studenters behov tillgodoses

  Se till att studenters behov vid utbildningsorganisationer uppfylls och att eventuella utbildningsrelaterade problem samt potentiella problem utanför utbildningen hanteras.

 • Hantera bevisning

  Hantera bevisning som är viktig för ett fall på ett sätt som överensstämmer med bestämmelser och så att den berörda bevisningens tillstånd inte påverkas samt säkerställer att den kan användas som avsett i det aktuella fallet.

 • Genomföra akut omhändertagande

  Reagera på hälso- eller traumaincidenter och ta hand om patienten på ett sätt som överensstämmer med hälso- och säkerhetsbestämmelserma, bedöma de rättsliga och etiska aspekterna av situationen samt tillhandahålla lämplig hälso- och sjukvård före sjukhusintagning.

 • Hantera allvarliga händelser

  Vidta omedelbara åtgärder för att reagera på allvarliga händelser som påverkar individers säkerhet och trygghet i privata eller offentliga områden, t.ex. trafikolyckor.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Se till att lagen tillämpas

  Se till att lagar följs och vidta korrekta åtgärder vid lagöverträdelser för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning och upprätthållande av lag och ordning.

 • Bedöma elever

  Utvärdera elevers (akademiska) framsteg, resultat, kurskunskaper och färdigheter genom uppdrag, prov och examinationer. Diagnostisera deras behov och spåra deras framsteg, styrkor och svagheter. Utarbeta en sammanfattande rapport om de mål som eleven har uppnått.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

Source: Sisyphus ODB